2017

DOI: https://doi.org/10.24919/2518-1602.2017

Зміст

Статті

ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ АБСТРАКТНИХ НАЙМЕНУВАНЬ (СУФІКС -ЧИНА/-ЩИНА) PDF
Петро Білоусенко
ФУНКЦІЙНІ ПОШИРЮВАЧІ РЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ PDF
Олексій Дмитрович Воробець
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКА НА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТОЛІТЬ PDF
Ольга Гайда
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ПОЕТИЧНИХ ЗВОРОТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ MONTE/ BERG/ ГОРА: ЗІСТАВНО- ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Людмила Гусля
ЛІСОСПЛАВНА ЛЕКСИКА В СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕМІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ» PDF
Василь Грещук, Валентина Грещук
СТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА СОМАТИЗМІВ У ЗАГАЛЬНОМОВНОМУ І ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Ганна Дядченко
НАГОЛОС ЯК МАРКЕР ОМОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ВЕР- БАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ ПІВДЕННО-ЗА- ХІДНИХ ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Костянтин Іваночко
КОЛОКАЦІЇ, ТЕРМІНИ ТА ЇХНЯ ПРАГМАТИКА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ PDF
Ніна Клименко
ПРОЦЕСИ ОНОВЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ PDF
Віталій Кононенко
ОЙКОНІМИ: РОЗДУМИ ПРО СЕМАНТИКУ PDF
Віра Котович
СТРАТИГРАФІЯ ОЙКОНІМІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕТНОЛОГІЇ PDF
Зоряна Купчинська
ГОВІРКОВІ ЕЛЕМЕНТИ В ТВОРАХ Я. ТКАЧІВСЬКОГО ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ МОВНОГО КОЛОРИТУ МІСЦЕВОСТІ PDF
Микола Лесюк
ДАВНІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF PDF
Петро Мацьків
УКРАЇНСЬКА КОНЦЕПТОСФЕРА: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Анна Огар
Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект PDF
Ірина Михайлівна Патен
АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР В КОНТЕКСТІ ІНТИМІЗАЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ PDF
Ірина Сирко
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ СЛОВОТВІРНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЛОКАТИВНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ) PDF
Оксана Скварок
ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ І ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ PDF
Галина Сюта
МОРФОНОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ Й МОРФОНОЛОГІЧНІ «АНОМАЛІЇ» В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ П. КАРМАНСЬКОГО PDF
Марія Федурко
СПІРНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИСЛІВНИКІВ НА - О (- Е) // - LY PDF
Оксана Федурко
АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Галина Олександрівна Філь
ПОЄДНАННЯ ДІЄСЛОВА БУТИ З ПАСИВНИМ ДІЄПРИКМЕТНИКОМ У ФУНКЦІЇ ПРЕДИКАТА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ PDF
Лідія Цимбаліста
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ СТРАХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Тамара Шевчук
ФРАНКОВА ТЕОРІЯ СУГЕСТІЇ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
Ярослав Яремко, Наталія Лужецька
Антропологічні аспекти інтерпретації роману Едіт Вортон "Дім радості" PDF
Христина Валеріївна Білинська
СВОЄРІДНІСТЬ ІДІОСТИЛЮ Р.М. РІЛЬКЕ PDF
Леся Кравченко
ПОЕТОНІМ ’РОЖА’ В ПСИХОМЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ
Олена Кульбабська
КОЛІР ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНЦЕПТУ ПЕЙЗАЖ (на матеріалі малої прози І. Буніна) PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРОЕКЦІЯ АЛЮЗІЙНОЇ ІРОНІЇ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНОГО ДИСКУРСУ PDF
Христина Володимирівна Петрина
ДУХОВНО-НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ «СВЯТОВЕЧІРНЬОЇ КАЗКИ» ІВАНА ФРАНКА ТА РІЗДВЯНОЇ КАЗКИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ДИМ» PDF
Галина Сабат
ПОЕЗІЯ ВІЙНИ В ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Марія Стецик
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ PDF
Олександр Тупиця
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СЛОВА ТА СУЧАСНА НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ PDF
Марія Чобанюк
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ PDF
Надія Ашиток
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (English)
Світлана Гайдук
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Світлана Гірняк
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В СУЧАСНОМУ ШКІЛЬНОМУ ТЕАТРІ PDF PDF
Ріта Калько
Формування мовної особистості вчмтеля початкової школи у процесі фахової підготовки PDF
Олена Кравченко-Дзондза
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА-МЕДИКА PDF
Інна Сергіївна Левенок
КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У СТАНОВЛЕННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА PDF
Леся Лужецька
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Луців
ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНИХ ЗАВЕДЕНИЯХ PDF (English)
Оксана Павлішак
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Наталія Пономаренко
ЕТНОЛІНГВОДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Олена Миколаївна Семеног
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ PDF PDF
Ірина Вікторівна Цепова, Лідія Іванівна Іванова
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Марія Федурко, Мар"яна Кушнірчук