DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110306

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Ірина Вікторівна Цепова, Лідія Іванівна Іванова

Анотація


У статті проаналізовано особливості розвитку мовно-мовленнєвої особистості учнів першого класу  на уроках української мови. Обґрунтована необхідність і висвітлена специфіка реалізації лінгвокраїнознавчого аспекту соціокультурної компетентності з метою формування в першокласників національної свідомості, духовного багатства і культури. Узагальнено напрями мовленнєвого розвитку, рекомендовано прийоми і засоби навчання української мови з опорою на мовне чуття дітей, наведено приклади завдань.


Ключові слова


Ключові слова: мовно-мовленнєва особистість, комунікативна і соціокультурна компетентності, лінгвокраїнознавчий аспект, українська мова, навчання грамоти

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Vashulenko, M.S. (2012). Bukvar – persha navchal’na knyha z ridnoyi movy [An abc-book is the fi rst educational book from the mother tongue]. Naukovi zapysky. Seriya «Filolohichna». Rezhym dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/8497/1/Буквар%20 -%20%перша%20навчальна%20книга.pdf [in Ukrainian]

Vashulenko, M.S. (2012). Bukvar : pidruchnyk dlya 1 klasu zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv [Abc-book : textbook for 1 class of general education institutions] [in Ukrainian]

Vashulenko, M.S. (2011). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv do formuvannya movno-movlennyevoyi kompetentnosti molodshykh shkolyariv [Preparation of future teachers for the formation of language and speech competence of junior pupils]. Pochatkova shkola. – Elementary School, 6, 27–31 [in Ukrainian]

Kolominova, O.O. (1999). Metodyka formuvannya sotsiokul’turnoyi kompetentsiyi uchniv molodshoho shkil’noho viku v protsesi navchannya usnoho anhlomovnoho spilkuvannya [Methodology of formation of socio-cultural competence of pupils of junior school age in the process of learning oral English communication] : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fi lol. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriya i metodyka navchannya (anhliys’ka mova)». Kyiv [in Ukrainian]

Ukrayins’ka mova. (2016). [Ukrainian language]. Prohramy dlya 1–4 klasiv zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv z navchannyam ukrayins’koyu movoyu. Rezhym dostupu : http://osvita.ua/school/program/8793/ [in Ukrainian]

Shelekhova, H. (2013). Formuvannya movnoyi osobystosti yak umova movlennyevoho rozvytku uchniv osnovnoyi shkoly na urokakh ukrayins’koyi movy [Formation of linguistic personality as a condition of speech development of primary school pupils at Ukrainian language lessons], «Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Native word in ethnocultural terms». Materials Second International Scientifi c Conference. (рр. 405–411). Drohobych: Posvit [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вашуленко М.С. Буквар – перша навчальна книга з рідної мови / М.С. Вашуленко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 31. – 2012. – С. 120–124. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8497/1/Буквар%20-%20%перша%20 навчальна% 20 книга.pdf

2. Вашуленко М.С. Буквар : підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 152 с.

 3. Вашуленко М.С. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / М.С. Вашуленко, В.О. Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27–31.

 4. Коломінова О.О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (англійська мова)»/ О.О. Коломінова. – Київ,  1999. – 24 с.

 5. Українська мова / Програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / За заг. ред. М.С. Вашуленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/program/8793/

 6. Шелехова Г. Формування мовної особистості як умова мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови / Г. Шелехова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С.405–411.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)