DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110489

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Світлана Гайдук

Анотація


У статті розглянуто соціокультурну компетенцію як важливий компонент англомовної комунікативної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Нове соціальне замовлення в галузі освіти та зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземної мови. Разом із тим виникає необхідність у формуванні соціокультурної компетентності майбутнього вихователя ДНЗ у процесі навчання англійської мови у вищому навчальному закладі. Він повинен бути готовим до міжкультурної комунікації, мати сформовану інтеркультурну та транскультурну свідомість для визнання існування іншої національно-культурної ідентичності, яка є рівноправною з його власною культурою.

Мета статті – розкрити актуальні аспекти формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови. Автором проаналізовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «соціокультурна компетенція»; висвітлено актуальні аспекти, що впливають на ефективність формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови.

Особлива увага звертається на використання комплексу тематично організованих автентичних матеріалів соціокультурного характеру, вивчення англійської мови у взаємозв’язку з дисципліною «Країнознавство», інтерактивне включення в англомовну комунікацію завдяки використанню сучасних методів і прийомів навчання, формування мотивації студентів, створення сприятливого соціально-психологічного клімату на заняттях з іноземної мови. Як результат, студенти виховуватимуть у собі не лише шанобливе ставлення до англійської мови і її носіїв, але й почуватимуть себе впевнено в англомовному середовищі.

Перспективи подальшої наукової роботи в означеному напрямі вбачаємо в аналізі підручників та навчальних посібників з іноземної мови як основного дидактичного матеріалу для опанування моделями комунікативної поведінки.

 


Ключові слова


соціокультурна компетенція; комунікативна компетенція; вихователь дошкільного навчального закладу; аспект; методи навчання; іноземна мова; культура.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bibler, V. S. (1990). Ot naukoucheniya – k logike kultury: Dva fi losofskikh vvedeniya v dvadtsat pervyy vek [From the science of learning to the logic of culture:Two philosophical introductions to the twenty-fi rst century]. – Moscow : Politizdat. [in Russian]

Vitiuk, V. (2016). Osnovni shliakhy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv pochatkovoi shkoly [Basic ways of formation of socio-cultural competence of elementary school students]. Retrieved from: http://ddpu.drohobych.net/ native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-60.pdf [In Ukrainian]

Gorchakava, N. V. (2011). Izuchenie inostrannogo yazyka kak sredstvo priobshcheniya k drugoy kulture [Learning a foreign language as a means of sharing a different culture]. Anglіyska mova ta lіteratura – English language and literature, 19,2–5. [in Russian]

Kolominova, O. O. (1997). O formirovanii sotsiokulturnoy kompetentsii u mladshikh shkolnikov [On the formation of socio-cultural competence in junior schoolchildren culture]. Іnozemnі movi – Foreign languages, 3, 39–41. [in Russian]

Maksymets, M. (2006). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of socio-cultural competence in the process of learning a foreign language]. Lviv: Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, 21, 211–218. [In Ukrainian]

Panova, L. S. (2010). Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: pidruchnyk [Methods of teaching foreign languages in secondary schools: textbook]. Kyiv: VTs «Akademiia». [In Ukrainian]

Meshko, H. M. (2010). Vstup do pedahohichnoi profesii : navch. posib. [Introduction to the pedagogical profession]. Kyiv: Akademvydav. [In Ukrainian]

Pakhomova, T. O. (2013). Formuvannia anhlomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv-fi lolohiv v umovakh linhvosotsiokulturnoho pidkhodu [Formation of English-language communicative competence of students-philologists in a linguistic and sociocultural approach]. Dnipropetrovsk: Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia», 1(5), 59–64. [In Ukrainian]

Safonova, V. V. (1992). Sotsiokulturnyy podkhod k obucheniyu inostrannomu yazyku kak spetsialnosti [Sociocultural approach to teaching a foreign language as a specialty]. Doctor’s thesis. Moskva. [in Russian]

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. (2000). Kyiv: Nauk. dumka –Scientifi c thought. [In Ukrainian]

Sysoev, P. V. (2001). Kulturnoe samoopredelenie lichnosti v kontekste dialoga kultur : monografi ya [Cultural self-determination of a person in the context of a dialogue of cultures: monograph]. Tambov : TGU im. Derzhavina. [in Russian]

Minnisa, S. Safi na. (2014). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti v navchanni angliyskoyi movy [Formation of Socio-cultural Competence in Foreign Language Teaching]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 136, (pp. 80-83). Retrieved from: www.sciencedirect.com [in English]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1990. – 413 с.

2. Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Валентина Вітюк. − С. 474−479. − Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/ uploads/2016/04/2013-60.pdf

3. Горчакава Н. В. Изучение иностранного языка как средство приобщения к другой культуре / Н. В. Горчакава // Англійська мова та література. – 2011. – №19. – С. 2–5.

4. Коломинова О. О. О формировании социокультурной компетенции у младших школьников / О. О. Коломинова // Іноземні мови. – 1997. – №3. – С. 39–41.

5. Максимець М. Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови / М. Максимець // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2006. – Випуск 21. – С. 211–218.

6. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.

7. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 200 с.

8. Пахомова Т. О. Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгвосоціокультурного підходу / Т. О__________. Пахомова, Я. С. Сенченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2013. – №1(5). – С. 59–64.

9. Сафонова В. В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: Дис. …д-ра пед.наук : 13.00.02 / В.В.Сафонова. − М., 1992. − 528 с.

10. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

11. Сысоев П. В. Культурное самоопределение личности в контексте диалога культур : монография / П. В. Сысоев. – Тамбов : ТГУ им. Державина, 2001.

12. Minnisa S. Safi na. Formation of Socio-cultural Competence in Foreign Language Teaching / Minnisa S. Safi na // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 136 (2014). – P. 80–83. – Available online: www.sciencedirect.com

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)