СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Олександр Тупиця Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.110622

Ключові слова:

поетичний текст, мовна картина світу, композиція поетичного тексту, сильні позиції, безеквівалентна лексика.

Анотація

У статті з’ясовано й доповнено визначення явища безеквівалентності в лексичній системі мови. На основі аналізу поетичних контекстів та іншомовних текстів-перекладів визначено безеквівалентну лексику як один із видів сильних позицій. Зіставлення іншомовних контекстів дало змогу з’ясувати композиційну роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті як сильної позиції, що створює етнокультурну картину світу в межах поетичної моделі. Виявлена специфіка безеквівалентних лексичних одиниць визначає особливості їх перекладу.

Біографія автора

Олександр Тупиця, Полтавський університет економіки і торгівлі

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов

Посилання

Bezobrazova, L.L. (1992). Yazyk i kompozitsiya liricheskogo stikhotvoreniya (posobie dlya spetskursa) [Language and composition of the lyrical poem (manual for a special course)]. Poltava. [in Ukrainian]

Bohatkina, N. (2000). Vnutrishnia forma slova yak proiav svoieridnosti natsionalnoi movnoi kartyny svitu [The internal form of the word as a manifestation of the originality of the national language picture of the world]. Naukovi zapysky, XXVI. Seriia : Filolohichni nauky (movoznavstvo) – Proceedings. - Issue XXVI. - Series: Philological Sciences (Linguistics). Kirovohrad : RVTs KDPU im. V. Vynnychenka. [in Ukrainian]

Vasylko, Z.S. (2003). Symvolizatsiia znachennia slova v ukrainskomu folklornomu movlenni (na materiali faunonazv u kazkakh, pisniakh i paremiiakh) [Symbolization of the meaning of the word in Ukrainian folklore (on the material of faunonyms in fairy tales, songs and paremias)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Voloshyna, A. (2000). Bezekvivalentna leksyka blyzkosporidnenykh mov: problema semantychnoi struktury [Non-equivalent vocabulary of closely related languages: the problem of semantic structure]. Naukovi zapysky. – Vypusk XXVI. – Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo) – Proceedings. - Issue XXVI. - Series: Philological Sciences (Linguistics). Kirovohrad : RVTs KDPU im. V. Vynnychenka. [in Ukrainian]

Diachenko, L.M. (1997). Funktsionalno-semantychna kharakterystyka bezekvivalentnoi ta fonovoi leksyky suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Functional-semantic characteristic of the nonequivalent and background vocabulary of modern Ukrainian literary language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Zaichenko, N.F., Koval-Kostynska, O.V. & Palamarchuk, O.L. (1998). Natsionalno-kulturnyi komponent movnoi systemy yak perekladoznavcha problema [The national-cultural component of the language system as a translation-related problem]. Movoznavstvo. – Linguistics, 2 – 3, 179 – 186. [in Ukrainian]

Kononenko, V.I. (2001). Mova i narodna kultura [Language and folk culture]. Movoznavstvo Linguistics, 3, 62 – 70. [in Ukrainian]

Kosmeda, T.A. (1997). Denotat, konotatsiia y aksiosemantyka u proektsii na leksyko-semantychni vidpovidnyky rosiiskoi ta ukrainskoi mov [Denotate, connotation and axiomsantics in projection into lexico-semantic correspondences of Russian and Ukrainian languages.]. Movoznavstvo Linguistics, 4 – 5, 58 – 63. [in Ukrainian]

Kocherhan, M.P. (1999). Do pytannia pro bezekvivalentnu leksyku i lakuny ta sposoby yikh kompensatsii [To the question of the nonequivalent vocabulary and gaps and ways of their compensation]. Problemy zistavnoi semantyky. Zbirnyk statei za dopovidiamy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii z problem zistavnoi semantyky – Problems of comparable semantics. Collection of articles on the reports of the International scientifi c conference on the problems of comparative semantics (pp. 42-45). Kyiv. [in Ukrainian]

Kremlova, O.I. (1992). Do pytannia pro osoblyvosti funktsionuvannia movnykh odynyts z natsionalno-kulturnym komponentom u khudozhnomu teksti [On the question of the peculiarities of the functioning of linguistic units with the national- cultural component in the text of the text]. Linhvistychni doslidzhennia. Zb. nauk. prats - Linguistic research. Zb sciences works, 2, 83 – 86. Kharkiv. [in Ukrainian]

Moisiienko, A.K. (1997). Slovo v apertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu. Dekoduvannia shevchenkovoho virsha: [The word in the apperception system of poetic text. Decoding Shevchenko’s verse]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Torsueva, I.G. (1989). Intonatsiya i kartina mira khudozhestvennogo teksta [Intonation and picture of the world of art text]. Tekst kak otobrazhenie kartiny mira: Sbornik nauchnykh trudov – Text as a mapping of the world: a collection of scientifi c works, 31, 5-11. Moscow [in Russian]

Tupytsya, O.Iu. (2016). Yavyshche bezekvivalentnosti v leksychnii systemi movy: problemy inshomovnoho vidtvorennia [The phenomenon of equivalence in the lexical system of language: problems of foreign language reproduction]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri Native word in ethnocultural terms. Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]

Formanova, S.V. (1999). Kliuchovi slova u movnii kartyni svitu Mykhaila Kotsiubynskoho [Key words in the language picture of the world by Michael Kotsyubinsky]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]__

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-16

Номер

Розділ

Статті