DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.109047

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Наталія Пономаренко

Анотація


У статті акцентовано  увагу на важливості формування соціокультурної компетентності студентів спеціальності 061 Журналістика у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації для студентів. Окреслено сутність соціокультурної компетентності  майбутніх молодших спеціалістів з журналістики, що сприяє усвідомленню себе як носія національних цінностей; формуванню загальної культури, загальнолюдських цінностей, відповідальності за майбутнє Батьківщини; опануванню етики та етичних норм; принципів діалогу з представниками різних поглядів, націй, культур, релігій; формуванню широкого спектру мовленнєвих навичок і умінь; умінь управляти інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Зосереджено увагу на формах і методах навчання, які уможливлюють соціокультурний розвиток української мовної особистості студента.


Ключові слова


соціокультурна компетентність, майбутній молодший спеціаліст із журналістики, українська мова, формування української мовної особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vitiuk, V. (2013). Osnovni shliakhy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv pochatkovoi shkoly [Basic ways of formation of socio-cultural competence of elementary school students]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri – Native word in ethnocultural dimension. (pp. 474-480). Drogobych: Posvit [in Ukrainian]

Zelinska, N.V., Ohar, E.I., Finkler, Yu.E. & Chernysh, N.I. (2002). Suchasnyi redaktor: problemy profesiinoho vyshkolu [Modern editor: problems of professional training]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky – Scientifi c notes of the Institute of Journalism, 7, 10-22 [in Ukrainian]

Nikitenko, Z. N. (2008). Yevropeyskiy yazykovoy portfel dlya nachalnoy shkoly [European language portfolio for primary school]. Inostrannye yazyki v shkole – Foreign languages at school, 5, 9–13 [in Russian]

Prykhoda, Ya. (2011). Redaktor u systemi sotsialnykh komunikatsii [Editor in the social communications system]. Visnyk Knyzhkovoi palaty – Herald of the Book Chamber, 2, 18-21 [in Ukrainian]

Slovnyk ukrainskoi movy. (1978). [Dictionary of the Ukrainian language] (Vols. 9), (p. 476). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

Antoniuk, T.M., Kovalevska, L.B., & Kabanenko, A.M. (2013). Ukrainska mova. Navchalna prohrama dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii, yaki zdiisniuiut pidhotovku molodshykh spetsialistiv na osnovi bazovoi zahalnoi serednoi osvity [Ukrainian language. The curriculum for higher education institutions of the I-II levels of accreditation, which trains junior specialists on the basis of basic general secondary education]. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. [in Ukrainian]

Matsko, L.I., Semenoh, O.M., & Symonenko, T.V. (2017). Ukrainska mova. 10-11 klas. Prohrama dlia profi lnoho navchannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (proekt) &[Ukrainian language. Grades 10-11. Program for profi le education of students of general educational institutions (project]. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів
початкової школи / Валентина Володимирівна Вітюк // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Зб. наук. праць. – 2013. – №1. – С. 474-480.


2. Зелінська Н.В. Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу /
Н.В. Зелінська, Е.І. Огар, Ю.Е. Фінклер, Н.І. Черниш // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т.7. – С. 10-22.

3. Никитенко З.Н. Европейский языковой портфель для начальной школы / З. Н. Никитенко // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 5. – С. 9–13.


4. Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій / Ярослава Прихода // Вісник Книжкової палати. – 2011. – №2. – С. 18 – 21.


5. Словник української мови. – Т.9. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 476.


6. Українська мова. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти/ Укл.: Т.М. Антонюк, Л.Б. Ковалевська, А.М. Кабаненко. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2013. – 23с.


7. Українська мова. 10-11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (проект) / Укл.: Л.І. Мацько, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2017. – 95с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)