ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ АБСТРАКТНИХ НАЙМЕНУВАНЬ (СУФІКС -ЧИНА/-ЩИНА)

Автор(и)

  • Петро Білоусенко Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2017.111203

Ключові слова:

суфікс -чина (-щина), абстрактно-узагальнене значення, емоційно-експресивна семантика, негативна конотація, важливий стилістич- ний засіб.

Анотація

Проаналізовано історію творення абстрактних назв на -чина (-щина), що іменують стан в колективі, суспільстві (обломовщина, кріпаччина), назви режимів, що панували в державі (аракчеєвщина, керенщина, денікінщина), абстрактно-узагальнених негативних якостей і ознак (брутальщина, групівщина) тощо. Звернено увагу на те, що за допомогою цього форманта твориться велика кількість похідних з емоційно-експресивною, часто негативною семантикою, унаслідок чого суфікс -чина (-щина) став вагомим словотворчим засобом стилістичної розбудови мови.

Біографія автора

Петро Білоусенко, Запорізький національний університет

доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови

Посилання

Arkushyn, H. (2002) Leksykalizatsiia afi ksiv v ukrainskii movi [The lexicalization of affi xes in the Ukrainian language]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 3, 81–89. [in Ukrainian]2. Bilousenko, P. I. (2011) Tvorennia nazv dii v istorii ukrainskoi movy [Creation of the names of action is inhistory of Ukrainian] Nezghasymyi SLOVOSVIT : Zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kalashnyka. Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina. [in Ukrainian]

Horpynych, V. O. (1977) Budova slova i slovotvir [Structure of word and wordformation]. Kyiv : Rad. shkola. [in Ukrainian]

Hrytsak, Ye. (1935) Novotvory v suchasnii ukrainskii movi [New formations are in modern Ukrainian]. Ridna mova – Native school, 219–224. [in Ukrainian]

Klymenko, N. F., Karpilovska, Ye. A. & Kysliuk, L. P (2008) Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni [Dynamic processes in modern Ukrainian vocabulary]. Kyiv : Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho. [in Ukrainian]

Lukianenko, S. S. (2006) Sufi ksalni innovatsii v ukrainskomu sotsialnopolitychnomu nazovnytstvi [Suffi cient innovations in the Ukrainian socio-political adventure]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Filolohichni nauky, 2, 155–163. [in Ukrainian]

Kolomiiets, V.T. (1973) Rozvytok leksyky slovianskykh mov u pisliavoiennyi period [Development of vocabulary of Slavic languages in the postwar period]. Kyiv : Nauk. Dumka. [in Ukrainian]

Moisiienko, A. K. (1988) Zalezhnist imennykovoi nominatsii vid henetykostrukturnoi orhanizatsii tvirnoho prykmetnyka [Dependence of the nominal nomination from the genetic-structural organization of the constructive adjective]. Semantychni f formalni aspekty morfolohii i syntaksysu ukrainskoi movy: Zb. nauk. prats. Kyiv : KDPI. [in Ukrainian]

Navalna, M. (2007) Sotsialno zumovleni imennykovi sufi ksalni novotvory [Socially conditioned noun suffi xal novelties]. Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Yuvileinyi vypusk na poshanu 100-richchia vid dnia narodzhennia prof. Ivana Kovalyka. Filolohiia, ХV-ХVІІІ, 254–257. [in Ukrainian]

Slovotvir suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Word of the Modern Ukrainian Literary Language] (1970) Kyiv : Nauk. Dumka. [in Ukrainian]

Ctyshov, O. A. (2003) Ukrainska leksyka kintsia ХХ stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii) [Ukrainian vocabulary of the late twentieth century (based on the language of the media)]. Kyiv. [in Ukrainian]

Chernetskyi, V. K. (1977) Dialektni formy sliv viiskovoi leksyky ukrainskoi movy [The dialect forms of the words of the military vocabulary of the Ukrainian language]. ХІV Respublikanska dialektolohichna narada. Tezy dopovidei. Kyiv : Nauk. Dumka. [in Ukrainian]

Yarovaya, K.B. (1988) Rol antroponimicheskih proizvodnih v obogaschenii obschestvenno-politicheskoy leksiki russkogo yazyika pervoy chetverti ХХ veka (na materiale proizvedeniy V. I. Lenina [The role of anthroponymic production in enriching the socio-political vocabulary of the Russian language in the fi rst quarter of the twentieth century (based on the works of V. I. Lenin]. Aktualnyie problemyi istoricheskoy leksikologii i leksikografi i vostonoslavyanskih yazyikov. Dnepropetrovsk. 12-14 oktyabya 1988 g. Tezisyi dokladov. Chast 2. Dnepropetrovsk. [in Russian]

Sławski, F. (1979) Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego [An Essay on the Proto-Slavic Formation]. Słownik prasłowiański. Wrocław. Warszawa. Krakow. Gdańsk. Tom 1–3. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-27

Номер

Розділ

Статті