Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Стаття українською або англійською мовами, раніше ніде не публікована та не передана для публікації в інші видання.
  • Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги – 20 мм, абзац – 10 мм).
  • У тексті  не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
  • Вказати індекс УДК, ORCID, ім’я та прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора
  • Українською й англійською мовами вказувати назву статті (усі літери – великі), анотації  (400–500 знаків кожна), ключові слова (5–7 слів). Окремо подавати резюме англійською мовою, що  міститть скорочений зміст статті, мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження (1800 знаків).
  • Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу;  висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

Керівництво для авторів

Приймаємо статті українською або англійською мовами, раніше ніде не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14 (дані про автора, анотації, література та її транслітерований варіант – Times New Roman 12, інтервал 1), інтервал 1,5, усі береги –20 мм, абзац –10 мм).

У тексті  не використовувати переноси;розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Матеріал має містити: індекс УДК, ORCID (http://orcid.org/), ResearchID (http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action); назву статті (усі літери – великі);ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора; анотацію українською мовою (до 500 знаків; якщо стаття англійською мовою – до 1800 знаків), ключові слова (5–7 слів); анотацію, ключові слова англійською мовою (1800 символів, якщо стаття англійською мовою – 500 символів). Остання анотація має містити скорочений зміст статті, її мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження. Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу англомовного тексту. Статті із низьким рівнем англійського перекладу не розглядатимуться і редакція не вестиме переписку із її автором.

Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

Після тексту статті за алфавітом подати Список літератури, оформлений за міжнародним стилем APA. Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки комою (Кентій, 1999, с. 56).

Після списку літератури подавати References. Для транслітерації українського тексту використовуємо сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php; для транслітерації російського тексту – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Статтю подавати до 1 вересня  на сайті збірника через платформу OJS

Зразки для бібліографічного опису цитованих джерел: https://library.albany.edu/cfox 


 
ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ISSN 2411-4758 (Print) 2518-1602 (Online)

Native word in ethnocultural dimension, Drohobych, Posvit, 2019, pp.

DOI:

 

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ

ХХ СТОЛІТТЯ

 

Анна ОГАР

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) annaogar@ukr.net

orcid.org/0000-0002-4917-8008 (http://orcid.org/)

Research ID F-1096-2018 (http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action)

 

Статтю подано до редколегії / The article is submitted to the editorial board: 26.05.2018 (вказати дату реєстрації статті на платформі OJS  http://nwed.dspu.edu.ua/

 

Статтю опубліковано / The article is published

 

У статті проаналізовано втілення концепту земля в поетичних текстах другої половини ХХ ст. З’ясовано, що смислове наповнення цього концепту охоплює одинадцять пар опозицій (батьківщина – чужина, рай – пекло, сакральність – профанність, дарувальниця – забирателька, краса – потворність, молодість – старість тощо), які ілюструють його суперечливу природу й неоднозначне потрактування. Окрім цього, виявлені ознаки концепту розподілено поміж ядром і периферією на основі критерію частоти вербалізації.

Ключові слова: концепт; вербалізатор; дискурс; концептуальна структура; концептуальна ознака.

 

Verbalization of the concept land in poetic discourse SECOND HALF OF XX CENTURY

Anna OНAR,

Ph.D. in Philology, senior lecturer, Department of philological sciences and techniques of teaching in elementary school, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University(Ukraine, Drohobych) annaogar@ukr.net

 

Purpose of the article - to identify lexemes that show the concept land in poetry of the second half of the twentieth century.

The article analyzes the concept land. It was found that the semantic content of this concept covers eleven pairs of oppositions (birthplace – foreign land, a paradise – hell, sacred – profan, grantor – taker, fertility – infertility, beauty – ugliness, certainty – uncertainty, hardness – softness, youth – old age, depth – shallowness, heaviness – lightness), illustrating the contradictory nature of the mental formation, indefinite and correctly interpreting his vision. In addition, the concept features are distributed between the core and periphery index based on frequency of verbalization.

Purpose of the article - to identify lexemes that show the concept land in poetry of the second half of the twentieth century.

The article analyzes the concept land. It was found that the semantic content of this concept covers eleven pairs of oppositions (birthplace – foreign land, a paradise – hell, sacred – profan, grantor – taker, fertility – infertility, beauty – ugliness, certainty – uncertainty, hardness – softness, youth – old age, depth – shallowness, heaviness – lightness), illustrating the contradictory nature of the mental formation, indefinite and correctly interpreting his vision. In addition, the concept features are distributed between the core and periphery index based on frequency of verbalization. It was found out that all meanings of the main verbalizator (1) the Earth, 2) ground, 3) soil, 4) land, 5) country, 6) land opposite sea) used in poetry, but most of all 1. the Earth, 2. the ground, 3. the land (native). Also, the word «land» had meaning «big value», «sacred substance», «it, that give strength, fortitude», «grave».

Keywords: concept; verbalizator; discourse; conceptual framework; conceptual features.

 

 

ТЕКСТ СТАТТІ

Постановка проблеми.

Аналіз досліджень.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Желєзняк, О.(2009). Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців. Взято зhttp://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf(вказуєм URL або DOI)

Кононенко, В. І.(2013). Символи української мови.Київ, Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника.

Котович, В. (2017). Ойконіми: роздуми про семантику. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 129-142. doi: 10.24919/2411-4758.2017.110496 (якщо стаття має DOI, то обов’язково його вказувати)

Лобур, Н.(1996). Культ землі в українській мові.Дивослово, 3,22-23.

Огар, А. О.(2014).Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст.(Дис. канд. філол. наук). Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич.

Огар, А. О.(2014). Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. (Автореферат дис. канд. філол. наук). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ.

Огар, А.(2009). Концептосфера небо у національному концептопросторі (з опорою на поезію Ліни Костенко).Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Дрогобич, Посвіт, 295 – 299.

Храмова, В. (Ред.). (1992). Українська душа. Київ:Фенікс.

REFERENCES

 

Zheliezniak, O. (2009). Kontseptualizatsiia arkhetypu zemlia v poetychnij kartyni svitu ukraintsiv [Conceptualization archetype land Ukrainian poetic picture of the world]. Retrieved from http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf[in Ukrainian]

Kononenko, V. I. (2013). Symvoly ukrainskoi movy [Characters Ukrainian language]. Kyiv ; Ivano-Frankivsk, Publishing House of Vasyl StefanykPrecarpathian National University [in Ukrainian]

Kotovich, V. (2017) Oikonimy: rozdumy pro sementyku [Oikonims: reflections on semantics]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri- Native word in the ethno-cultural dimension, 129-142. doi: 10.24919 / 2411-4758.2017.110496

Lobur, N. (1996). Kult zemli v ukrainskij movi [The cult of the earth in Ukrainian].Dyvoslovo (транслітерація) – Dyvoslovo (переклад), no. 3, pp.22-23. [in Ukrainian]

Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st.[Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century].Candidate’s (чиDoctor’s) thesis. [in Ukrainian]

Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century].Extended abstract of Сandidate’s (чи Doctor’s) thesis. [in Ukrainian]

Ohar, A.(2009). Kontseptosfera nebo u natsionalnomu kontseptoprostori (z oporoiu na poeziiu Liny Kostenko) [Conceptual sky in national kontseptoprostori (based on her poems)], «Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Native word in ethnocultural terms». Materials Second International Scientific Conference. (рр. 295 - 299).Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]

Hramova, V.(Eds.). (1992). Ukrainska dusha[Ukrainian soul]. Kyiv: Fenix. [in Ukrainian]


 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.