2015

DOI: https://doi.org/10.24919/2518-1602.2015

Зміст

Статті

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС PDF
Леся Баранська
СПОРТИВНИЙ РЕПОРТАЖ ЯК ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФУТБОЛЬНИХ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦІЙ) PDF
Володимир Барчук
НЕОЛОГІЗМИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕМИСЬКИХ ДРУКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Мар’яна Барчук
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) PDF
Петро Білоусенко
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ ‘КОЛЬОРОНАЗВА’ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ PDF
Лариса Бойко, Світлана Сабліна
СТАН МОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У КОНЦЕПЦІЇ М. ЛОЗИНСЬКОГО PDF
Світлана Гірняк
ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОВІСТІ МАРІЇ ОСТРОМИРИ “НАД БИСТРИМ ЧЕРЕМОШЕМ” PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
ПРИКЛАДКИ-ЕТНОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ PDF
Яна Коваль
ДЕЙКТИЧНО-АНАФОРИЧНА ФУНКЦІЯ ГРАМЕМИ НЕ-УЧАСНИКА КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ PDF
Оксана Корпало
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОЙКОНІМІЇ САМБІРЩИНИ PDF
Віра Котович
СИМВОЛІКА В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ PDF
Олена Кравченко-Дзондза
СИНТАКСИЧНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АВТОРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ PDF
Олена Кульбабська
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ГОВІРОК У МОВЛЕННЄВОМУ ДИСКУРСІ ІНДИВІДА PDF
Микола Лесюк
КОНЦЕПТ ‘ОДЯГ’ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ (на матеріалі творів М. Стельмаха та Ю. Андруховича) PDF
Тетяна Ліщук
ОБРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА В «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» PDF
Петро Мацьків
ЛІНГКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЛОРОКОНЦЕПТУ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Тетяна Мішеніна
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА PDF (Русский)
Ханым Байрам кызы Мустафаєва
ВЧЕННЯ О.О. ПОТЕБНІ І РЕЛІКТИ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В АПЕЛЯТИВАХ І ОНІМАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДАНІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ PDF
Йосип Осецький
МЕТАФОРА ТА ЇЇ ГРАМАТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ У ЗБІРЦІ О. ПАХЛЬОВСЬКОЇ «ДОЛИНА ХРАМІВ» PDF
Галина Панчук
ЗРОСІЙЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ PDF
Анатолій Поповський
МОРФОНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ВЕРШИНАМИНА -г(ий), -к(ий), -х(ий) PDF
Галина Пристай, Богдан Пристай
СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ І СИМВОЛИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі української, російської та польської мов) PDF
Алла Смерчко, Антон Смерчко
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕТНОЕЙДЕМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА PDF
Роксолана Стефурак
«СЕРЦЕ КОЖНЕ КАРБУЄ ІМЕННЯ» (поетичний іменник героїв Майдану) PDF
Марія Стецик
ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі прози Юрія Іздрика) PDF
Надія Тишківська
ОКАЗІОНАЛЬНІ СЛОВОЗРОЩЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ PDF
Марія Федурко
НАЗВИ БУКОВИНСЬКОГО НАРОДНОГО СТРОЮ В МОВІ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА PDF
Наталія Шатілова
«ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО СОНЦЕ НЕВЕЧЕРНЕ…» (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) PDF
Лілія Явір, Ганна Іваночко
СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ УЖИВАНЬ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ PDF
Мирон Яким
ПЕРЕКЛАД ЯК НАЦІОНАЛЬНА ФОРМА РЕЦЕПЦІЇ (українізація творів Гете та Достоєвського) PDF
Олена Бистрова
ОБРАЗНО-ОЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НАРОДНОЇ ПІСНІ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ДОБУ КОЗАЦТВА PDF
Володимир Буда
СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ПІСНІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» PDF
Зоя Валюх
СЛОВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ PDF
Валентина Вітюк, Оксана Данилюк
ЕПІСТОЛЯРІЙ – ЧИННИК ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ІВАН ФРАНКО ЯК АДРЕСАТ PDF
Микола Зимомря, Роман Горак
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НАЦІОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: ОСНОВНІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
Мирослава Іванишин
ПРАГМАТИКА ТА ІНВЕРСІЯ ХУДОЖНЬОЇ МОДАЛЬНОСТІ ПОЕЗІЇ Р.М.РІЛЬКЕ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ століття PDF
Леся Кравченко
ОБРАЗ ЗМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ ХІХ століття PDF
Тетяна Крашеніннікова
АДРЕСОВАНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ PDF
Віталій Назарець
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АРЕАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ БРНЕНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Іво Поспишил
ПРОБЛЕМА ЇЖІ В ФАНТАСТИЧНОМУ РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА» PDF
Галина Сабат
АКТУАЛЬНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ЩОДЕННИКОЗНАВСТВА PDF
Ірина Сирко
УЗАГАЛЬНЕНІ СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ (початкові класи) PDF
Лариса Варзацька
ВИКОРИСТАННЯ ЯЗИЧНИЦЬКИХ СИМВОЛІВ У СУЧАСНИХ ВИРОБАХ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОСВІТУ PDF (Русский)
Екатерина Витковская, Зоя Лукашеня
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗА НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ЧИТАНКАМИ ДЛЯ 3 КЛАСУ PDF
Алла Зимульдінова, Любов Скалич
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
Володимир Ковальчук
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Володимир Ковальчук, Людмила Силюга, Наталія Стасів, Любов Білецька
ОРФОЕПІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Леся Лужецька
СИСТЕМА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Світлана Луців
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Наталія Максимено
ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В МОВНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ PDF
Леонід Охрiменко
ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Леся Охрiменко, Людмила Касперська
РОЗВИТОК ТА СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ГАЛИЧИНІ (60-і роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Тарас Савшак
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО- КОМУНІКАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Оксана Скварок
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
Любов Сугейко
ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ PDF
Петро Фриз