DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.101239

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja)

Петро Білоусенко

Анотація


Визначено  склад  похідних  іменників  із  суфіксом-флекцією-ja в праслов’янській мові та їхню семантику, показано, яку вторинну конкретну семантику розвивали деривати з первинним значенням. У перших утвореннях -jа був“живим” суфіксом, а потім-j цього форманта“розчинився” в струк-турі слова: у сполученні з негубними приголосними асимілювався попереднім приголосним і зникав, а з губними-j переходив у губний+ l. У період дефоноло-гізації йота й були закладені морфонологічні чергування, які бралися до уваги при творенні нових іменників. Розмежування етимології й словотвору дало підстави відмовитися від уведення глибинногоj в дериватологічному аналізі, а похідні типу гребля(<grebja), торгівля(<torgovja), круча(<krutja) відноси-ти до нульсуфіксальних утворень.


Ключові слова


суфікс-флексія; праслов’янська мова; первинне значення; вторинна семантика; дефонологізація йота; морфонологічні чергування; нульсуфіксальні деривати

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernshteyn S.B. Ocherk sravnitelnoy gramatiki slavyanskih yazyikov. Cheredovaniya, imennyie osnovy. – M. : Nauka, 1974. – 379 s.

Bilenko T.H. Poetyka nulsufiksatsii: Avtoref. dys. ... kand. filol. nauk. – Zaporizhzhia, 2004. – 20 s.

Van-Veyk N. Istoriya staroslavyanskogo yazyka. – M. : Izd-vo inostr. l-ry, 1957. – 368 s.

Volynets H.M. Nulsufiksatsiia v slovotvirnii systemi ukrainskoho imennyka : avtoref. dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.01. −Zaporizkyi natsionalnyi universytet. – Zaporizhzhia, 2009. – 20 s.

Humetska L.L. Narys slovotvirnoi systemy ukrainskoi aktovoi movy. – K. : Naukova dumka, 1958. – 298 s.

Zemskaya E.A. Sovremennyy russkiy yazyk. Slovoobrazovanie – M. : Prosveschenie, 1973. – 304 s.

Dubograeva M.P. Sootnositelnyie suschestvitelnyie i glagolyi v drevnerusskom yazyke // Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta imia U.I. Lenina. Ser. IV. Filalogia. Zhurnalistyika. – 1969. – №2. – S. 46–50.

Klymenko N.F. Systema afiksalnoho slovotvoru suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. – K. : Naukova dumka, 1973. – 188 s.

Lopatin V.V. Russkaia slovoobrazovatelnaia morfemika. – M. : Nauka, 1977. – 316 s.

Maksimov V.I. Suffiksalnoe slovoobrazovanie imen suschestvitelnykh v russkom yazyke. – L. : Izd-vo Leningradskogo un-ta, 1975. – 224 s.

Meye A. Obscheslavyanskiy yazyk. – M.: Izd-vo vost. l-ry, 1951. – 491 s.

Pinchuk O.F. Slovotvirna struktura viddiieslivnykh imennykiv suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy // Morfolohichna budova suchasnoi ukrainskoi movy. –

K.: Naukova dumka, 1975. – S. 35–82.

Tretevich L.M. Nulevaia suffiksatsiia imen suschestvitelnykh v sovremennom ukrainskom jazyke: Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. – Uzhgorod, 1980. – 25 s.

Shahmatov A.A. Ocherk drevnhyshago perioda istorii russkago yazyka. – Petrograd, 1915. – 369 s.

Brauer H. Slavische Sprachvissenschaft. II Formenlehre. 1.Teil. – Berlin, 1969. – 191 s.

Slavski F. Zarys slowotworstwa praslowianskiego // Slownik praslowianski. – Vroclav. Varszava. Krakov. Gdansk. Tom 1. – 1974.

Wojtyla-Sviersovska M. Praslowianskie abstractum. Slowotworstwo. Semantyka / Formacje tematyczne. – PAN. Prace Slawistyczne 30. −Vroclav – Varszava. 1992. – 185 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной граматики славянских языков. Че-редования, именные основы. – М. : Наука, 1974. – 379 с. ISSN 2411-475841

2. Біленко Т.Г. Поетика нульсуфіксації: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Запоріжжя, 2004. – 20 с.

3. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1957. – 368 с.

4. Волинець Г.М. Нульсуфіксація в словотвірній системі українського імен-ника: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. − Запорізький націо-нальний університет. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

5. Гумецька Л.Л. Нарис словотвірної системи української актової мови. – К. : Наук. думка, 1958. – 298 с.

6. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование– М. : Про-свещение, 1973. – 304 с.

7. Дубограева М.П. Соотносительные существительные и глаголы в древне-русском  зыке// Весник Беларускага дзяржавнага універсітета імя В.І.Леніна. Сер. ІV. Філалогія. Журналістыка. – 1969. – №2. – С. 46–50.

8. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотвору сучасної української лі-тературної мови. – К.: Наукова думка, 1973. – 188 с.

9. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика– М. : Наука, 1977. – 316 с.

10. Максимов В.И. Суффиксальное словообразование имен существитель-ных в русском языке. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. – 224 с.

11. Мейе А. Общеславянский язык. – М.: Изд-во вост. л-ры, 1951. – 491 с.

12. Пінчук О.Ф. Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української  літературної  мови// Морфологічна  будова  сучасної  української

мови. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 35–82.

13. Третевич Л.М. Нулевая суффиксация имен существительных в совре-менном украинском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ужгород, 1980. – 25 с.

14. Шахматов А.А. Очерк древнhйшаго періода исторіи русскаго языка. – Петроградъ, 1915. – 369 с.

15. Bräuer H. Slavische Sprachwissenschaft. II Formenlehre. 1.Teil. – Berlin, 1969. – 191 s.

16. Sławski F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. – Wrocław. Warszawa. Krakow. Gdańsk. Tom 1. – 1974.

17. Wojtyła-Świersowska M. Prasłowiańskie abstractum. Słowotworstwo. Semantyka/ Formacje tematyczne. – PAN. Prace Sławistyczne 30. −Wrocław – Warszawa. 1992. – 185 s.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)