2016

DOI: https://doi.org/10.24919/2518-1602.2016

Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт. 2016. - 464 с.

до збірника наукових праць увійшли статті, у яких розглянуто питання функціонування мови як етнокультурного феномена.

Зміст

Статті

ДИНАМІЧНІ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ДІАЛЕКТНІ ПРОЦЕСИ В МІКРОТЕКСТАХ «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК», ЗІБРАНИХ І. ФРАНКОМ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ТА ПОКУТТІ PDF
Михайло Бігусяк
РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА У МІКРОТОПОНІМІЇ ПОКУТТЯ PDF
Любов Білінська
СИНТЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) PDF
Іванна Вакалюк
НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА, МОТИВОВАНІ ІМЕНАМИ PDF
Наталія Вирста
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУФІКСІВ -ІВ, -ИН, -К В УКРАЇНСЬКОМУ АПЕЛЯТИВНОМУ ТА ОЙКОНІМНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ОЙКОНІМІЇ ПІВНІЧНОЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) PDF
Інна Волянюк
ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ІВАНА ФРАНКА «ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО» PDF
Світлана Гірняк
СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ БІЗНЕСУ: ЗВ'ЯЗОК З МОPФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИМИ ТА ТЕРМІНОТВІРНИМИ МОДЕЛЯМИ PDF
Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак
ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ М. ЯНОВСЬКОГО «ТАНЕЦЬ ДАРАБИ» PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
ПРИКМЕТНИК-АТРИБУТИВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТ. ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНЕ ЯВИЩЕ PDF
Ганна Дидик-Меуш
ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ІЗ СУФІКСОМ -СТВО НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ/ПРОЦЕСУ І СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА PDF
Оксана Коновалова
ВІДОБРАЖЕННЯ СЛУЖБОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) СФЕРИ ЖИТТЯ ГАЛИЧАН В ОЙКОНІМАХ PDF
Віра Котович
ПРОЦЕСИ НЕОДІАЛЕКТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ БУКОВИНИ PDF
Олена Кульбабська
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ НЕБО – ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. PDF
Анна Огар
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ PDF
Ірина Патен
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ЛОКАТИВНОГО ІМЕННИКА У КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ PDF
Оксана Скварок
СОМАТИЗМИ ЯК МОТИВАЦІЙНА І ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Антон Смерчко, Алла Смерчко
РЕАКТИВОВАНА ЛЕКСИКА «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА» ЗА РЕД. А.Ю. КРИМСЬКОГО ТА С.О. ЄФРЕМОВА PDF
Оксана Тищенко, Юлія Поздрань
ЯВИЩЕ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОГО ВІДТВОРЕННЯ PDF
Олександр Тупиця
УКРАЇНСЬКІ МОРФОНОЛОГО-СЛОВОТВІРНІ ЯВИЩА В КОНТЕКСТІ КАТЕГОРІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ (на матеріалі поеми Івана Франка «Лис Микита») PDF
Марія Федурко
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ НА - О (-Е) // -LY У ПРОСТОМУ НЕЕЛЕМЕНТАРНОМУ РЕЧЕННІ PDF (English)
Оксана Федурко
ФЛОРИСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ PDF
Галина Філь
ЛЕКСИЧНИЙ ПОВТОР У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ КОМУНІКАНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ) PDF
Вікторія Фінів
ХУДОЖНІ ОЗНАЧЕННЯ ЯК ВИРАЗНИКИ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ІДІОСТИЛІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА PDF
Наталія Шатілова
УТРАЧЕНА ЕТНІЧНА ОЙКОНІМІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ХХ СТ. (В МЕЖАХ ГАЛИЧИНИ) PDF
Ольга Шульган
НОМЕН БОГ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПОЕЗІЇ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ PDF
Роксолана Яцків
ПОНЯТТЯ «АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ» У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ PDF
Ірина Гоцинець
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ПРОЗІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА PDF
Лілія Гулевич
СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ НАД ТВОРЧИМ ФЕНОМЕНОМ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ (1959-1991) PDF
Тадей Карабович
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДІАСПОРИ PDF
Олена Кравченко-Дзондза
ЛЕВ ЛЕПКИЙ – ОБЕРІГ СТРІЛЕЦЬКОЇ СЛАВИ PDF
Оксана Лемак
РОМАНТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF (English)
Оксана Мельник
АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ГЕРУНДІЯ ТА ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» PDF
Світлана Остапенко
ІВАН ФРАНКО: ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРІОД PDF
Богдан Пристай, Галина Пристай
РОЛЬ БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ ЛЕГКІСТЬ – ВАЖКІСТЬ, СИЛА – СЛАБКІСТЬ, ПУСТИЙ – ПОВНИЙ У СТВОРЕННІ ОБРАЗІВ САБІНИ ТА ФРАНЦА В РОМАНІ М.КУНДЕРИ «НЕСТЕРПНА ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ» PDF (Русский)
Євгеній Стефанський
КОМУНІКАТИВНІ БАР'ЄРИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В РОЗРІЗІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Марія Федурко, Анна Огар
БАГАТОКУЛЬТУРНЕ МІСТО: ПАЛІМПСЕСТ ЧИ ПОЛЕ БОЮ ПАМ'ЯТІ PDF
Оксана Яворська
РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Оксана Жигайло
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Володимир Ковальчук
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Силюга Людмила
«RESEARCH-LED TEACHING” WITHIN SOCIAL SCIENCE DISCIPLINARY CONTEXT PDF
Roman Kozhan
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ РІЗНИХ РІВНІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Леся Лужецька
РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТРВЗ PDF
Світлана Луців
ІСТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГАЛИЦЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ст. – ДО ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Тарас Савшак