DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103670

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Ірина Патен

Анотація


У статті визначено лінгвокультурологічні засади зіставлення фразем у сучасному мовознавстві; розглянуто основні поняття лінгвокультурології (культурна конотація, концепт), з’ясовано, що лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеологізмів – це основа теоретико-методологічного інструментарію дослідження, яка встановлює когеренцію мовознавства та широкого культурологічного знання у виявленні та інтерпретації взаємодії культурних та вербальних кодів у системі антропоцентричних відношень: людина – мова – культура; виявлено взаємодію мови й культури крізь призму культурно-національної свідомості та її фразеологічної презентації; зазначено, що в лінгвокультурологічній парадигмі дослідження фразеологічні одиниці розглядаються у зв’язку з міфологічними уявленнями, ритуалами народу, культурними стереотипами і виступають як своєрідні семіотичні коди, що дозволяють проникнути в історію, культуру, менталітет нації і розглядаються як ментальне утворення, марковане етносемантичною специфікою; проаналізовано концепт у рамках проблеми «мова – свідомість – культура».


Ключові слова


лінгвокультурологія; фразеологічна одиниця; мова; культура; культурна конотація; символ; архетип; міфологема; концепт; стереотип; еталон

Повний текст:

PDF

Посилання


Alefyrenko N. F. Lynhvokul'turolohyya : Tsennosno-smyslovoe prostranstvo yazyka : uchebnoe posobye / Nykolay Fёdorovych Alefyrenko. – M. : Flynta, 2010. – 288 s.

Boldyrev N. N. Kohnytyvnaya semantyka (kurs lektsyy po anhlyyskoy fylolohyy) / Nykolay Nykolaevych Boldыrev. – Tambov : Yzd-vo Tambovskoho hos. un-ta, 2000. – 123 s.

Vorb'ev V. V. Lynhvokul'turolohyya. – M., 2008. – 340 s.

Kononenko V. I. Ukrayins'ka linhvokul'turolohiya. – K., 2008. – 392 s.

Krasnykh V. V. Etnopsikholingvistika i lingvokulturologiya : kurs lektsyy / Vyktoryya Vladymyrovna Krasnykh. – M. : Hnozys, 2002. – 284 s.

Levchenko O. P. Frazeolohichna symvolika : linhvokul'turolohichnyy aspekt : monohrafiya / Olena Petrivna Levchenko. – L'viv : LRIDU NADU, 2005. – 352 s.

Maslova V. A. Lynhvokul'torolohyya : uchebnoe posobye [dlya stud. vyssh. ucheb. zaved.] / Valentyna Avraamovna Maslova. – M. : Yzd. tsentr «Akademyya», 2001. – 208 s.

Paten I. M. Frazeolohichni odynytsi zi znachennyam rukhu (na materiali ukrayins'koyi, rosiys'koyi, pol's'koyi ta anhliys'koyi mov) : monohrafiya // Iryna Mykhaylivna Paten. – Drohobych : Posvit, 2013. – 120 s.

Selivanova O. O. Suchasna linhvistyka. Napryamy ta problemy. – Poltava, 2008. – 712 s.

Stepanov Yu. S. Konstanty : Slovar' russkoy kul'tury / Yuryy Serheevych Stepanov. – 2-e yzd., yspr. y dop. – M. : Akademycheskyy proekt, 2001. – 990 s.

Telyya V. N. Russkaya frazeolohyya : semantycheskyy, prahmatycheskyy y lynhvokul'turolohycheskyy aspektу : monohrafіya / Veronyka Nykolaevna Telіya. – M. : Shkola «Yazуky russkoy kul'turу», 1996. – 288 s.

Shakleyn V. M. Stanovlenye y razvytye teoryy lynhvokul'turnoy sytuatsyy v lynhvokul'turolohycheskykh yssledovanyyakh // Yazуk y kul'tura. Kul'turolohycheskyy komponent yazуka. – K., 1998. – T. 2. – S. 137–140.

Ter-Mynasova S. H. Yazуk y mezhkul'turnaya kommunykatsyya / S. H. Ter-Mynasova. − M., 2000. − 262 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология : Ценносно-смысловое пространство языка : учебное пособие / Николай Фёдорович Алефиренко. – М. : Флинта, 2010. – 288 с.

Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика (курс лекций по английской филологии) / Николай Николаевич Болдырев. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. ун-та, 2000. – 123 с.

Ворбьев В. В. Лингвокультурология. – М., Издательство РУДН, 2008. – 340 с.

Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія. – К.: Вища школа, 2008. – 328 с.

Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / Виктория  Владимировна Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.

Левченко О. П. Фразеологічна символіка : лінгвокультурологічний аспект : монографія / Олена Петрівна Левченко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 с.

Маслова В. А. Лингвокульторология : учебное пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : Изд. центр «Академия», 2001. – 208 с.

Патен І. М. Фразеологічні одиниці зі значенням руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) : монографія // Ірина Михайлівна Патен. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 120 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Напрями та проблеми. – Полтава, 2008. – 712 с.

Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Юрий Сергеевич Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.

Телия В. Н. Русская фразеология : семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты : монография / Вероника Николаевна Телия. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

Шаклеин В. М. Становление и развитие теории лингвокультурной ситуации в лингвокультурологических исследованиях // Язык и культура. Культурологический компонент языка. – К., 1998. – Т. 2. – С. 137–140.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. − М., 2000. − 262 с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)