НАВЧАЛЬНІ ІГРИ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Оксана ФЕДУРКО Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2019.179140

Ключові слова:

навчальні ігри, навчальний процес, комунікативна компе- тенція, майбутній учитель

Анотація

У статті розглядається один із активних методів навчання у ВНЗ – навчаль-
но-педагогічні ігри. Наголошено на важливості їх використання на уроках анг-
лійської мови з метою формування іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх учителів.

Біографія автора

Оксана ФЕДУРКО, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних наук кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов

Посилання

Zhukova, T.A. (2006). Didakticheskaya igra kak znachimyy element podgotovki

spetsialistov [ Didactic game as a signifi cant element of specialist training]. Innovatsii v obrazovanii – Educational innovation, 1, 132 – 137.

Kitaygorodskaya, G.A. (1988). Metodika intensivnogo obucheniya inostrannomu

yazyku [Intensive foreign language teaching methodology]. Kyiv: Osvіta.

Kohut, O. I. (2005). Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Interactive technology

navigation]. Ternopil: Aston.

Kremin, V. (2013). Innovatsiina liudyna yak meta suchasnoi osvity [Innovative

man as the goal of modern education] . Filosofi ia osvity – The philosophy of education, 1 (12), 7–22.

Leontyev, A. N. (1975). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Political Publishing House.

Lutkovska, S.M. (2013). Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti maibutnikh

fakhivtsiv v ahrarnykh koledzhakh [Formation of environmental competence of future specialists in agricultural colleges]. Vinnytsia : TOV fi rma «Planer».

Pavliuk, F. V. (2002). 200 ihor na urokakh anhliiskoi movy [200 games in English

lessons].Ternopil : Mandrivets.

Semeniuk, M.P. & Yastrub, O.O. (2012). Navchalno-pedahohichni ihry u

formuvanni profesionalizmu maibutnoho vchytelia [Educational and pedagogical games in shaping the future teacher’s professionalism]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohichni nauky [Bulletin of the Bogdan Khmelnitsky Cherkasy National University. Series: Pedagogical Sciences]. 24 (237), 110-113.

Stronin, M.F. (1984). Obuchayushchiye igry na uroke angliyskogo yazika

[Educational games in the English lesson]. Moscow: Prosveshcheniye.

Sukhomlynskyi, V.O. (1977). Sertse viddaiu ditiam [ I give my heart to the

children]. Vybr. tv.:V 5-ty t. Kyiv: Rad shkola, T.3, 5.

Ushinskiy, K.D. (1990).Chelovek kak predmet vospitaniya : opyt pedagogicheskoy antropologi [Man as a subject of education: the experience of a pedagogical anthropologist]. Pedagogicheskiye sochineniya : v 6-ti tomakh. Moscow: Pedagogika. T. 5.

Fedusenko, Yu.I. (2003). Piznavaty svit u hri [ Knowing the World in the Game].

Inozemni movy v navchalnykh zakladakh – Foreign Languages in Schools. 1 (3), 78 – 84.

Heyzinga, Y. Homo Ludens. (1997). Stati po istorii kultury [Articles on the history of culture]. Per.. sost. i vstup. st. D.V. Silvestrova; Komment. D.E. Kharitonovicha / Yokhan Kheyzinga. Moscow: Progress – Traditsiya.

Shcherban, P.M. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh

zakladakh [Educational games in higher educational establishments] Navch. posibnyk. Kyiv:Vyshcha shkola.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Номер

Розділ

Статті