DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2019.178280

ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ КОНСТАНТИНИ МАЛИЦЬКОЇ

Світлана ГІРНЯК

Анотація


У пропонованій статті схарактеризовано вплив творчості Тараса Шевченка на світобачення і подальшу педагогічну та громадську діяльність Константини Малицької; проаналізовано спогади письменниці «З дитячих споминів», «На фільмі споминів», а також спомини її подруг і колег, учнів, як-от: Л. Бурачинської «Непохитна (спроба життєпису)», М.Ф. «Літературна творчість К. Малицької», Іванни Петрів «Педагог», що увійшли до книги «Виховниця поколінь Константина Малицька: громадська діячка, педагог і письменниця», яка побачила світ 1962 року в Торонто; використано архівні матеріали, зокрема ЦДІАУЛ Ф. 206 і дитячу сцену у двох діях «Вінок на могилу Тараса Шевченка», що була написана письменницею у Львові 1914 року. Проведений аналіз дає змогу стержувати, що світлий образ Кобзаря супроводжував видатну громадську діячку, просвітянку, педагога і письменницю Константину Малицьку впродовж усього життя, знаковим було також те, що в 1906 – 1914 рр. і 1920 – 1937 рр. вона працювала в школі імені Тараса Шевченка у Львові.


Ключові слова


мова; Тарас Шевченко; галицька інтелігенція; Константина Малицька; Східна Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiv, S.M. (2000). Modus natsionalnoi identychnosti: Lvivskyi tekst 30-kh

rokiv ХХ st. [Modus of national identity: Lviv text of the 1930s.]. Ternopil : Dzhura. [in Ukrainian]

Boiko, A. (2011). Pedahohichno-prosvitnytska diialnist Konstiantyny Malytskoi

[Pedagogical and educational activity of Constantine Malitskaya]. Humanizatsiia

navchalno-vykhovnoho protsesu : zbirnyk naukovykh – Humanization of the educational process: a collection of scientifi c. No. LIV. Sloviansk : SDPU, 236 – 244. [in Ukrainian]

Vykhovnytsia pokolin Konstantyna Malytska: hromadska diiachka, pedahoh

i pysmennytsia [Kindergarten teacher Konstantin Malitskaya: public fi gure, teacher and writer]. (1965). Toronto : Nakladom Svitovoi Federatsii Ukrainskykh zhinochykh orhanizatsii. [in Ukrainian]

Hirniak, S.P. (2016). Movni portrety ukrainskoi halytskoi intelihentsii: Uliana

Kravchenko, Konstantyna Malytska, Ivan Franko [Language portraits of the Ukrainian Galician intelligentsia: Ulyana Kravchenko, Konstantina Malytska, Ivan Franko]. Ukrainska mova – Ukrainian Language, 4 (60). 103 – 121. [in Ukrainian]

Hirniak, S.P. (2016). Movnyi portret Konstantyny Malytskoi [Language portrait of

Konstantina Malitskaya]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka [Topical Issues in the Humanities: Intercollegiate Collection of Scientifi c Papers of Young Scientists at Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University.]. Drohobych : Posvit, 165 – 171. [in Ukrainian]

Kachkan, V. (2012). Prosvitnytska hoverla Kostiantyny Malytskoi (do 140-richchia vid dnia narodzhennia) [Educational guerilla by Konstantin Malitskaya (to the 140th anniversary of her birthday)]. Slovo Prosvity – The word Enlightenment. Retrieved from

http://slovoprosvity.org/2012/07/09/ [in Ukrainian]

Malytska, K. Rukopys [Manuscript]. TsDIAUL. F. 206. Op.1, spr. 60. [in Ukrainian]

Malytska, K. (1914). Vinok na mohylu Tarasa Shevchenka : Ditocha stsena v 2-kh vidslonakh [Wreath on the grave of Taras Shevchenko: Children’s scene in 2 elephants]. Lviv. [in Ukrainian]

Malytska Konstantyna Ivanivna (1962). Entsyklopediia Ukrainoznavstva. T. 4.

Paryzh – Niu-York, 1449. [in Ukrainian]

Malkovych, I. (2017). Promova na vruchenni Shevchenkivskoi premii

[Speech at the Shevchenko Prize]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/

columns/2017/03/10/223055/ [in Ukrainian]

Nahachevska, Z.I. (2002). Konstiantyna Malytska: pedahoh, vyznachna diiachka

ukrainskoho zhinochoho rukhu [Konstantin Malitskaya: teacher, prominent fi gure of the Ukrainian women’s movement]. Naukovo-pedahohichnyi zhurnal «Obrii» – Scientific-Pedagogical Journal “Horizons”, 1, 18 – 28. [in Ukrainian]

Nahachevska, Z.I. (2007). Vykhovno-osvitnii potentsial «zhinochoi»

Shevchenkiany (zakhidnoukrainski zemli kintsia KhIKh st. – 1930-kh rr.) [Educational and educational potential of the “female” Shevchenkiana (Western Ukrainian lands of the late nineteenth century – 1930s)]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka – Bulletin of Zhytomyr State University. I. Franko. No. 33. Zhytomyr, 2007, 30 – 34. [in Ukrainian]

Tuchapskyi, P. (1994). Iz perezhytoho./ Z imenem Sviatoho Volodymyra [Of the survivor / With the name of St. Vladimir]. U 2-kh kn. Kn. 2. Kyiv, 278 – 289. [in Ukrainian]

Shevelov, Yu. (2003). Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi

movy [Galicia’s contribution to the formation of the Ukrainian literary language].

Naukove Tovarystvo im. Shevchenka u Lvovi, Natsionalnyi universytet «Kyievo-

Mohylianska akademiia» – Scientifi c Society. Shevchenko in Lviv, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Kyiv : VD «KM Akademiia», 158 s. [in Ukrainian]

Sherekh, Yu. (1998). Porohy i Zaporizhzhia : Literatura. Mystetstvo. Ideolohiia

[Thresholds and Zaporozhye: Literature. Art. Ideology:]: v trokh tomakh. T. 3. Kharkiv : Folio, 413 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрусів, С.М. (2000). Модус національної ідентичності: Львівський текст
30-х років ХХ ст. Тернопіль : Джура.


Бойко, А. (2011). Педагогічно-просвітницька діяльність Констянтини Ма-
лицької. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових. Вип. LIV. Слов’янськ : СДПУ, 236 – 244.


Виховниця поколінь Константина Малицька: громадська діячка, педа-
гог і письменниця (1965). Торонто : Накладом Світової Федерації Українських
жіночих організацій.

Гірняк, С.П. (2016). Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна
Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко. Українська мова, 4 (60). 103 – 121.


Гірняк, С.П. (2016). Мовний портрет Константини Малицької. Актуальні пи-
тання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Посвіт, 165– 71.


Качкан, В. (2012). Просвітницька говерла Костянтини Малицької (до 140-річ-
чя від дня народження). Слово Просвіти. Взято http://slovoprosvity.org/2012/07/09/


Малицька, К. Рукопис. ЦДІАУЛ. Ф. 206. Оп.1, спр. 60.
Малицька, К. (1914). Вінок на могилу Тараса Шевченка : Діточа сцена в 2-х
відслонах. Львів.


Малицька Константина Іванівна (1962). Енциклопедія Українознавства.
Т. 4. Париж – Нью-Йорк, 1449.


Малкович, І. (2017). Промова на врученні Шевченківської премії. Взято з
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/10/223055/


Нагачевська, З.І. (2002). Констянтина Малицька: педагог, визначна діячка
українського жіночого руху. Науково-педагогічний журнал «Обрії», 1, 18 – 28.


Нагачевська, З.І. (2007). Виховно-освітній потенціал «жіночої» Шевченкі-
ани (західноукраїнські землі кінця ХІХ ст. – 1930-х рр.). Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Вип. 33. Житомир, 2007, 30 – 34.


Тучапський, П. (1994). Із пережитого./ З іменем Святого Володимира. У 2-х
кн. Кн. 2. Київ, 278 – 289.


Шевельов, Ю. (2003). Внесок Галичини у формування української літератур-
ної мови Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові, Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ : ВД «КМ Академія», 158 с.


Шерех, Ю. (1998). Пороги і Запоріжжя : Література. Мистецтво. Ідеологія :
в трьох томах. Т. 3. Харків : Фоліо, 413 с.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)