DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2018.140897

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ГУЦУЛІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ. ПОЛОНИНА

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук

Анотація


У статті проаналізовано гуцульську мовну картину світу в сегменті номінативної одиниці полонина, змодельованій українською художньою мовою. Субстрат регіонально-діалектної картини світу становить говір як мовно-територіальне утворення, що характеризується переважною частиною, спільною з літературним стандартом, та низкою різнорівневих мовних одиниць, властивих тільки цьому говору або йому та іншим, що межують із ним. Проте специфіка регіонально-мовної картини світу визначається діалектними мовними знаками, оскільки вони номінують реалії позамовної дійсності, для яких не знадобилось назв у загальнонаціональній мові поза діалектним ареалом. Лексичний гуцулізм полонина – приклад дедіалектизації діалектної лексеми та входження її до лексичного фонду літературної мови, однак він залишається важливим компонентом гуцульської лінгвальної картини світу, репрезентованої українською художньою мовою. У художніх текстах основу семантико-смислового обсягу діалектизму полонина становить його лексичне значення ‘високогірне пасовище для літнього випасання худоби’, на яке напластовуються різні смислові конотації. Серед них виділено локативність, яка виходить за межі тієї, що міститься вже в лексичному значенні, ландшафтність, встановлена власність, елемент культури відгінного пастухування, ідентифікація та атрибуція Гуцульщини, Карпат та ін. Українська художня мова, крізь призму якої охарактеризовано гуцульську вербальну картину світу в окресленому фрагменті, внесла в неї свої компоненти, пов’язані передовсім із метафоризацією, образним використанням діалектизму полонина, що розширює і збагачує його смисловий обсяг.


Ключові слова


: мовна картина світу; гуцульський говір; діалектизм; художня мова; полонина; концепт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakrevska, YA. (Eds.) (1997). Hutsulski hovirky. Korotkyy slovnyk [Hutsul dialects. A short dictionary]. Lviv : Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypʺyakevycha NAN Ukrayiny. [in Ukrainian]

Zahnitko, A.P. (2012). Slovnyk suchasnoyi linhvistyky : ponyattya i terminy : u 4 t. [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms: 4 vol.]. Vol. 2. Donetsʹk : DonNU imeni Vasylya Stusa. [in Ukrainian]

Shumada, N. S. (Eds.) (1969). Kolomyyky. Kyiv : Nauk. dumka. [in Ukrainian]

Negrych, M. (2008). Skarby hutsulskoho hovoru : Berezovy [Treasures of the Hutsul dialect: Berezov.]. Lviv : Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypyakevycha NAN Ukrayiny. [in Ukrainian]

Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 11-ty t. T. 7. (1979). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ufymtseva, A.A. (1988). Rol leksyky v poznanyy chelovekom deystvytelnosty y v formyrovanyy yazykovoy kartyny myra [The role of vocabulary in realizing human knowledge and in shaping the language picture of the world]. Rol chelovecheskoho faktora v yazyke: Yazyk y kartyna myra : monohrafyya [The role of the human factor in language: Language and world picture: monograph.]. Moskow : Nauka, 108-140. [in Russian]

Khobzey, N., Simovych, O., Yastremska, T. & Dydyk-Meush, H. (2013). Hutsulski svity : Leksykon [Hutsul worlds: Lexicon]. Lviv : Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypyakevycha NAN Ukrayiny. [in Ukrainian]

Yaremko, YA. & Luzhetska, N. (2017). Frankova teoriya suhestiyi : komunikatyvno-prahmatychnyy aspekt [Frankov’s theory of proposition: a communicative-pragmatic aspect.]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri – Native word in the ethno-cultural dimension. Drohobych : Posvit, 275-283. [in Ukrainian]

Janów, Jan. (2001). Słownik huculski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закревська, Я. (Ред.) (1997). Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2. Загнітко, А.П. (2012). Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни : у 4 т. Т.2. Донецьк : ДонНУ імені Василя Стуса.

3. Шумада, Н. С. (Уроп.) (1969). Коломийки. Київ : Наук. думка.

4. Неґрич, М. (2008). Скарби гуцульського говору : Березови. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

5. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 7. (1979). Київ : Наукова думка.

6. Уфимцева, А.А. (1988). Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира : монография. Москва : Наука, 108-140.

7. Хобзей, Н., Сімович, О., Ястремська, Т. & Дидик-Меуш, Г. (2013). Гуцульські світи : Лексикон. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

8. Яремко, Я. & Лужецька, Н. (2017). Франкова теорія сугестії : комунікативно-прагматичний аспект. Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 275-283.

9. Janów, Jan. (2001). Słownik huculski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN.

ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)