ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ПОЕЗІЙ Р.М.РІЛЬКЕ В ПЕРЕКЛАДАХ ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО

Автор(и)

  • Леся КРАВЧЕНКО Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.248114

Ключові слова:

творча манера; художня рецепція; поетика перекладу; ритмомелодика першотвору

Анотація

У статті розглянуто вклад Л. Первомайського в історію українського перекладу, а також художньо-естетичне багатство перекладів з Р.М. Рільке. Проаналізовано художню вартість перекладів, досліджено поетику ліричних творів Р.М. Рільке та авторську манеру українського поета як потенційного перекладача з німецької, з’ясовано ступінь адекватності перекладів першотвору. Встановлено, що у перекладах Л. Первомайського збережено філософське і психологічне тло оригіналу; його комунікативну та естетичну функцію, образну структуру, а також адекватно передано текст відповідно до норм і літературних традицій. Окреслено нові перспективи бачення феномену художнього перекладу та його ролі в художній літературі  ХХ століття.

Біографія автора

Леся КРАВЧЕНКО, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та славістики

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Лівицька, І. (2007). Психологізм прози Л. Первомайського: теоретичний аспект. Кіровоград : ПП «Поліграф – Терція».

Лівицька, І. (2006). Психологізм прози Л. Первомайського як відображення естетичної позиції автора (на матеріалі збірки «Оповідання не для розваги»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство), 64, 2, 35 – 45. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Наріжна, Л. Г. (2005). Проза Л. Первомайського в оцінках критиків і літературознавців. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія, 707, 46, 174–179.

Наріжна, Л. Г. (2006) Простір і час у художньому світові роману «Дикий мед» Л. Первомайського. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія, 745, 49, 104–108.

Синьоок, Г. (2008). Леонід Первомайський – Арсеній Тарковський: Діалог доль і творчості. Черкаси.

Соловей, Е. «Не відрікаюсь від снів». Війна і мир Леоніда Первомайського. Дзеркало тижня, 20 (31 травня – 6 червня).

REFERENCES

Livytska, I. (2007). Psykholohizm prozy L. Pervomaiskoho: teoretychnyi aspect. [Psychologism of L. Pervomaisky's prose : theoretical aspect]. Kirovohrad : PP «Polihraf – Tertsiia». [in Ukrainian]

Livytska, I. (2006). Psykholohizm prozy L. Pervomaiskoho yak vidobrazhennia estetychnoi pozytsii avtora (na materiali zbirky «Opovidannia ne dlia rozvahy») [Psychologism of L. Pervomaisky's prose as a reflection of the author's aesthetic position (on the material of the collection "Stories not for fun")]. Naukovi zapysky. Seriia: Filolohichni nauky (literaturoznavstvo), 64, 2, 35 – 45. Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka [in Ukrainian]

Narizhna, L. H. (2005). Proza L. Pervomaiskoho v otsinkakh krytykiv i literaturoznavtsiv [Pervomaisky's prose in the assessments of critics and literary critics]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia : Filolohiia, 707, 46, 174 – 179. [in Ukrainian]

Narizhna, L. H. (2006) Prostir i chas u khudozhnomu svitovi romanu «Dykyi med» L. Pervomaiskoho [Space and time in the artistic world of L. Pervomaisky's novel "Wild Honey"]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia : Filolohiia, 745, 46, 104 – 108. [in Ukrainian]

Synook, H. (2008). Leonid Pervomaiskyi – Arsenii Tarkovskyi : Dialoh dol i tvorchosti [Leonid Pervomaisky – Arseniy Tarkovsky: Dialogue of Fates and Creativity]. Cherkasy. [in Ukrainian]

Solovei, E. (2008). «Ne vidrikaius vid sniv». Viina i myr Leonida Pervomaiskoho ["I do not renounce dreams." War and Peace of Leonid Pervomaisky]. Dzerkalo tyzhnia, 20 (31 travnya – 6 chervnya). [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті