КОНЦЕПТ «РУХ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОСИСТЕМАХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА СЕМАНТИКО-ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПІДХОДИ

Автор(и)

  • Ірина Патен Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Лілія Соболь Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.247206

Ключові слова:

культура; лінгвокультурологічний підхід; семантико-ідеографічний підхід; рух; фразеологія; фразеологічна система

Анотація

У статті встановлено, що концепт руху є предметом численних мовознавчих досліджень: в ономасіологічному аспекті, в когнітивній лінгвістиці, в теорії функціональної граматики  тощо.

Актуальність теми дослідження зумовлена предметним полем мовознавства, у якому центральними проблемами є визначення внутрішньої структури мов світу, встановлення загальних закономірностей їх функціонування у відношеннях мови (як культурної практики її суб’єкта – людини та спільноти) і свідомості, мови і суспільства.

Необхідність цього дослідження визначена: потребою мовної категоризації фразем із значенням руху як цілісних лексичних одиниць у структурі мови, знакова система якої відображає свідомість, спосіб мислення, умови буття свого творця і носія – людини і спільноти (етносу, нації, соціальної групи тощо); важливістю компаративного з’ясування змісту, структури і функціонування фразем із значенням руху у різних лінгвокультурних просторах, зокрема у мовах слов’янської (української) та германської (англійської) класифікаційних груп;  вимогами сучасного розвитку мовознавства в Україні і світі, однією з яких є включення до теоретико-методологічного інструментарію мовознавчого аналізу пізнавальних досягнень інших наук – філософії, культурології, психології, етнології, що дозволяє розглядати мову як втілення культури (засіб її творення і, водночас, результат її існування) і становить суть лінгвокультурного підходу до вивчення фразем із значенням руху в різних мовах світу, у межах нашого дослідження це мови слов’янської та германської груп.

Мета статті – обґрунтувати на основі семантико-ідеографічного та лінгвокультурного підходу структуру та семантику фразем зі значенням руху як цілісних лексичних одиниць у структурі української та англійської мов.  

 У статті з’ясовано, що рух аксіологічно акцентований, і це знаходить вираження у його семантичній диференціації (зміна загалом; рух у просторі, рух як прогрес і рух регрес тощо); визначено теоретико-методологічні засади лінгвокультурного та семантико-ідеографічного підходів до вивчення фразем зі значенням руху у структурі української та англійської мов; з’ясовано, що національно-культурна специфіка фразеологізмів зі значенням руху виявляється у сукупному фразеологічному значенні; встановлено, що концепт «рух» вербалізують мовні засоби, а саме концептуальні метафори: життя – рух, час – рух, діяльність – рух, щось позитивне – рух уверх, щось негативне – рух униз тощо.

Біографії авторів

Ірина Патен, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікаці

Лілія Соболь, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Баранцев, К. (2006). Англо-український фразеологічний словник. Київ : Тов. «Знання».

Білоноженко, В. та ін. (2013). (Уклад.). Фразеологічний словник української мови. (Т. 1). Київ : Наукова думка.

Білоноженко, В. та ін. (2013). (Уклад.) Фразеологічний словник української мови. (Т. 2). Київ : Наукова думка.

Бобро, М. (2018). Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту ЖИТТЯ як складника української концептосфери. (Дис. філол. наук.) Харків.

Касьян, В. (2008). Філософія: навчальний посібник. Київ : Знання.

Маслова, В. (2001). Лингвокульторология: учебное пособие. Москва : Изд. центр «Академия».

Потапенко, О. та ін. (2005). (Уклад.). Словник символів культури України. Київ : Міленіум.

Телия, В., Уфимцева, А. (1986). Коннотативный аспект семантики номинативных единиц: монографія. Москва : Наука.

Толстой, Н. та ін. (2009). (Уклад.). Славянские древности: Этнолингвистический словарь. (Т. 4). Москва : Международные отношения.

Longman Dictionary of English Idioms (1980). Harlowand London : Longman.

Wilkinson, P. (2002). Thesaurus of Traditional English Metaphors. Routledge.

REFERENCES

Barantsev, K. (2006). Anhlo-ukrainskyi frazeolohichnyi slovnyk. [English-Ukrainian phraseological dictionary]. Kyiv : Tov. «Znannia».

Bilonozhenko, V. ta in. (2013). (Uklad.). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. (T. 1). [The phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Bilonozhenko, V. ta in., ukladachi (2013). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. (Т. 2). [The phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Bobro, M. (2018). Aksiolohichni ta linhvokulturni parametry kontseptu ZhYTTIa yak skladnyka ukrainskoi kontseptosfery. [Axiological and linguistic-cultural parameters of the concept of LIFE as a component of the Ukrainian conceptosphere]. (Dys. filol. nauk). Kharkiv. [in Ukrainian]

Kasian, V. (2008). Filosofiia : navchalnyi posibnyk. [Philosophya : textbook]. Kyiv : Znannia. [in Ukrainian]

Maslova, V. (2001). Lynhvokultorolohyia : uchebnoe posobye. [Linguocultorology : textbook]. Moskva : Yzd. tsentr «Akademyia». [in Russian]

Potapenko, O. ta in. (2005). (Uklad.). Slovnyk symvoliv kultury Ukrainy. [Dictionary of symbols of Ukrainian culture]. Kyiv : Milenium. [in Ukrainian]

Teliya, V., Ufimtseva, A. (1986). Konnotativnyiy aspekt semantiki nominativnyih edinits: monografіya. [The connotative aspect of the semantics of nominative units: monograph]. Moskva : Nauka. [in Russian]

Tolstoy, N. ta іn. (2009). (Uklad.). Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar. (T. 4). [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary]. Moskva : Mejdunarodnyie otnosheniya. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті