АКЦЕНТУАЦІЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ СТУСА

Автор(и)

  • Леся Легка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.247202

Ключові слова:

акцентуація; наголос; акцентний тип; налоголошування дієприкметнів

Анотація

У статті  висвітлено особливості наголошування дієприкметників у збірці  поезії Василя Стуса "Палімпсест: Вибране". З'ясовано, що дієприкметник  має свої акцентуаційні особливості, які пов'язані з наголошуванням відповідних дієслівних основ. Визначено три  акцентні типи наголошування: префіксальне, кореневе та суфіксальне. Установлено, що безпрефіксні дієприкметники та відповідні префіксальні утворення наголосом не відрізняються.

Василь Стус творить індивідуально-авторські лексеми, які своїм наголошенням відповідають акцентним типам сучасної української літературної мови. Водночас наголошування   дієприкметників відображає реальну  мовну практику.

Біографія автора

Леся Легка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Винницький, В. М. (2002). Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів : Бібльбос.

Винницький, В. М. (2010). Функційне навантаження українського наголос. Львів : ДП: Видавничий дім «Укрпол».

Голосовська, Г. (2011). Активні дієприкметники в українській мові: уживати чи ні? Українська мова, 4, 63 – 71.

Митрополит Іларіон (1952). Український літературний наголос. Вінніпег.

Сверстюк, Є. (1993). Блудні сини України. (Серія 6). Письменники України та діаспори, 3 – 4. Київ : Товариство «Знання» України.

Стус, В. (2003). Палімпсест: Вибране. Київ : Факт.

Скляренко, В. Г. (1983). Нариси з історичної акцентології української мови. Київ : Наукова думка.

REFERENCES

Vynnytskyi, V. M. (2002) Ukrainska aktsentna systema: stanovlennia, rozvytok. [Ukrainian accent system: formation, development]. Lviv : Biblbos. [in Ukrainian]

Vynnytskyi, V. M. (2010) Funktsiine navantazhennia ukrainskoho naholosu. [Functional load of Ukrainian emphasis]. Lviv: DP: Vydavnychyi dim «Ukrpol». [in Ukrainian]

Holosovska, H. (2011) Aktyvni diieprykmetnyky v ukrainskii movi: uzhyvaty chy ni? [Active verbs in the Ukrainian language: to use or not?]. Ukrainska mova, 4, 63 – 71. [in Ukrainian]

Mytropolyt Ilarion (1952) Ukrainskyi literaturnyi naholos. [Ukrainian literary emphasis]. Vinnipeh. [in Ukrainian]

Sverstiuk, Ye. (1993) Bludni syny Ukrainy [Prodigal sons of Ukraine]. (Seriia 6). Pysmennyky Ukrainy ta diaspory, 3 – 4. Kyiv : Tovarystvo «Znannia» Ukrainy. [in Ukrainian]

Stus, V. (2003) Palimpsest : Vybrane. [Palimpsest : Favorites]. Kyiv : Fakt. [in Ukrainian]

Skliarenko, V. H. (1983). Narysy z istorychnoi aktsentolohii ukrainskoi movy. [Essays on the historical accentology of the Ukrainian language]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті