ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ФОНЕМ ІЗ ПОЧАТКОВОЮ ПРОРИВНОЮ У ТРИФОНЕМНИХ СЛОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Степан Сеньків Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.247201

Ключові слова:

фонема; слово; сполучуваність; закономірності сполучуваності; дистрибутивна структура

Анотація

У статті на матеріалі „Великого зведеного орфографічного словника сучасної української лексики ” проаналізовано склад трифонемних слів із початковою проривною фонемою в українській мові та сполучувальні можливості окремих фонем у трифонемних словах, побудувано моделі трифонемних слів із початковою проривною фонемою сучасної української літературної мови. З’ясовано, що найчисельнішими серед усіх трикомпонентних моделей із першим компонентом проривною фонемою є такі моделі: PОF – 111, PОN – 104 та PОP – 82, менш чисельні PNO ‒ 25, PОA – 22, PFO – 5, PFF – 1. Найхарактернішими є такі поєднання елементів у трифонемній дистрибутивній структурі із першою проривною фонемою: „проривна + голосна + фрикативна”, „проривна + голосна + напіввідкрита” та „проривна + голосна + проривна”. Найбільші сполучувальні можливості має проривні фонеми /т/ та /б/. Першим компонентом серед усіх проривних фонем найчастіше зустрічаються фонеми /т/, /б/, /п/, /к/. Такі дистрибутивні структури двох фонем не є типовими для сучасної української мови.

Біографія автора

Степан Сеньків, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філолологічних наук, доцент кафедри української мови  

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гриднева, Л. М. (1974). Порождение слога в современном украинском языке. Структурная и математическая лингвистика, 2, 32 – 39.

Коструба, П. П. (1963). Фонетика сучасної української літературної мови. Львів.

Перебийніс, В. С. (1970). Кількісні та якісні характеристики системи фонем української літературної мови. Київ : Наукова думка.

Савченко, І. Ф. (1972). Фонемний аналіз трифонемних словоформ. Мовознавство, 6, 37 – 44.

Старак, Т. В. (1965). Особливості початкових сполучень приголосних фонем в українській мові: ХХХІХ наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік. Тези доповідей. Філологія, журналістика, 49 – 50. Львів.

Тимченко, Є. (1930). Курс історії українського язика. Вступ: фонетика. Київ – Харків.

Трубецькой, Н. С. (2000). Основы фонологии. Москва.

Фердинанд де Сосюр (1998). Курс загальної лінгвістики / пер. з франц. А. Корнійчук, К. Тищенко. Київ : Основи.

REFERENCES

Grydneva, L. M. (1974). Porozhdeniye sloga v sovremennom ukrainskom yazyke. [Generation of a syllable in the modern Ukrainian language]. Strukturnaya i matiematicheskaya lingvistika, 2, 32 – 39.

Kostruba, P. P. (1963). Phonetyka suchasnoyi ukrayinskoyi literaturnoyi movy. [Phonetics of modern Ukrainian literary language]. Lviv.

Perebyinis, V. S. (1970). Kilkisni ta yakisni kharakterystyky systemy phonem ukrayinskoyi literaturnoyi movy. [Quantitative and qualitative characteristics of the phoneme system of the Ukrainian literary language]. Kyiv : Naukova dumka.

Savchenko I. F. (1972) Phonemny analiz tryphonemnykh slovoform. [Phonemic analysis of triphonemic word forms]. Movoznavstvo, 6, 37 – 44.

Starak, T. B. (1965). Osoblyvosti pochatkovykh spoluchen pryholosnykh phonem v ukrayinskiy movi [Features of initial combinations of consonant phonemes in the Ukrainian language]: XXXIX naukova konferentsiya, prysviachena pidsumkam naukovo-doslidnoyi roboty universytetu za 1964 rik. Tezy dopovidei. Philologiya, zhurnalistyka, 49 – 50. Lviv.

Tymchenko, Ye. (1930). Kurs istoriyi ukrainskogo yazyka. [Ukrainian language history course]. Vstup : phonetyka. Kyiv – Kharkiv.

Trubetskoi, N. S. (2000) Osnovy phonologii. [Fundamentals of phonology]. Moskva.

Ferdinand de Saussure (1998) Course in General Linguistics [General linguistics course] / per. z franc. A. Korniychuk, K. Tishchenko. Kyiv : Osnovy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті