ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРМІНОВЖИВАННЯ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ

Автор(и)

  • Ярослав Яремко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
  • Наталія Лужецька Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна
  • Ірина Харкавців Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.245875

Ключові слова:

політична термінологія; міжвоєнна доба; Українська військова організація; ідея- концепт; лінгвокогнітологічний вимір

Анотація

У статті крізь призму політичної термінології висвітлено особливості становлення української політичної думки в Галичині міжвоєнної доби. Шляхом комплексного (лексикографічного, когнітивно-дискурсного) аналізу окреслено етноцентричну семантику політичних термінів як репрезентантів політичної дійсності – ідеологічно неодновимірної, соціально різнотипної, культурно поліфонійної. Тому підкреслено, що триєдине прагматичне (конотативне, імплікативне, емотивне) значення терміна-політоніма не може не бути етноцентричним, оскільки кожен народ творить свою політичну картину світу – «за своїм образом і подобою». Власне лінгвокогнітологічний вимір уможливив осмислити історичну значущість українського підпільного руху 20-х рр. ХХ ст.

Біографії авторів

Ярослав Яремко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор кафедри української мови

Наталія Лужецька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови

Ірина Харкавців, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гордасевич, Г. (2001). Степан Бандера: людина і міф. Львів: Піраміда.

Гунчак, Т. (1993). Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. Київ : Либідь.

Дашкевич, Я. (2001). Дмитро Донцов і боротьба довкола його спадщини. Донцов Д. Твори. (Т. 1). Львів : Кальварія.

Донцов, Д. (2010). Наші цілі. Літературна есеїстка, 55 – 58. Дрогобич : Відродження.

Перепічка, Є. (2010). Історія ОУН і УПА: у 12 т. (Т. 1). Львів : Сполом.

Франко, І. (1981). Етимологія і фонетика в южноукраїнській літературі. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. (Т. 29). 150 – 169. Київ : Наукова думка.

Франко, І. (2001). Гей, Січ іде. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр.

REFERENCES

Hordasevych, H. (2001). Stepan Bandera: liudyna i mif [Stepan Bandera: person and myth]. Lviv : Piramida. [in Ukrainian]

Hunchak, T. (1993). Ukrayina: pershapolovyna XX stolittia: Nrysy politychnoy iistoriyi [Ukraine: the first half of the XX century: the Outlines of the political history]. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian]

Dashkevych, Ya. (2001). Dmytro Dontsov i borotba dovkola yoho spadshchyny [Dmytro Dontsov and struggle for his heritage]. Dontsov D. Tvory. Lviv : Kalvariya. [in Ukrainian]

Dontsov, D. (2010). Nashitsili [Our goals]. Literaturna eseistyka, 55 – 58. Drohobych : Vidrodjennia. [in Ukrainian]

Perepichka, Ye. (2010). Istoriya OUN i UPA: u 12 t. [History of OUN and UPA: in 12 volumes]. Lviv : Spolom. [in Ukrainian]

Franko, I. (1981). Etymolohiya i fonetyka v yuzhnoukrayinskiyliteraturi.[Etymology and phonetics in south Ukrainian literature]. Zibranniatvoriv u 50 tomakh. (T. 29). 150 – 169. Kyiv : Naukova Dumka. [in Ukrainian]

Franko, I. (2001). Hey, sich ide [Hey, sich is going]. Mozayika: Iztvoriv, shcho ne vviyshlylj do zibrannia tvoriv u 50 t. Lviv : Kameniar. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті