ТЕРМІНОПОЛЕ МОВНА ОСОБИСТІСТЬ

Автор(и)

  • Христина ЩЕПАНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.245839

Ключові слова:

мовна особистість; термінополе; горизонтальна структура термінополя; вертикальна структура термінополя; мовна свідомість

Анотація

Мета статті – окреслити термінополе «мовна особистість», схарактеризувати синтагматичні та парадигматичні відношення терміна «мовна особистість» у сучасному науковому дискурсі.

У статті визначено основні вектори інтерпретації поняття «мовна особистість», схарактеризовано синтагматичні та парадигматичні відношення аналізованого терміна в сучасному науковому дискурсі.

Зважаючи на трирівневу структуру мовної особистості (за Ю. Карауловим), термінополе цього поняття окреслюємо не лише за вектором інтерпретації (горизонтальна структура термінополя), але й за рівнем структурування (вертикальна структура термінополя).

Горизонтальну структуру термінополя «мовна особистість» схарактеризовано за психолінгвістичним, лінгвостилістичним, комунікативним, когнітивним, лінгвокультурологічним, лінгводидактичним та соціолінгвістичним підходами.

Вертикальну структуру термінополя «мовна особистість» визначено за рівнями його структурування. На вербально-семантичному рівні актуалізується мікротермінополе мовна особистість – мовний знак. Ключовим на когнітивному рівні є мікротермінополе мовна особистість – мовна свідомість. І, зрештою, мотиваційний рівень визначає мікротермінополе мовна особистість – мовленнєва особистість, комунікативна особистість.

Розглянувши горизонтальну та вертикальну структуру термінополя «мовна особистість», можна простежити, що ядерний термін найчастіше корелює з поняттями мовна свідомість, текст, мовленнєва діяльність, дискурс, мовна культура. Мовну особистість найчастіше визначають як людину, індивіда, що є носієм мови; узагальнений образ носія мовної свідомості, а також як сукупність характеристик мовця: мовна компетенція, творче самовираження, вільне здійснення мовної діяльності; іманентна ознака особистості, що характеризує її мовну та комунікативну компетенцію. Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні асоціативно-образного поля мовної особистості. 

Біографія автора

Христина ЩЕПАНСЬКА, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства 

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бацевич, Ф. С. (2009). Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія.

Боринштейн, Є. (2004). Соціокультурні особливості мовної особистості. Соціальна психологія, 5 (7), 63 – 72.

Голуб, Н. Б. (2008). Риторика у вищій школі. Черкаси : Брама-Україна.

Голубовська, І. О. (2008). Мовна особистість як лінгвокультурний феномен.

Studia Linguistica, 1, 25 – 33. Київ.

Гриджук, О. Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. URL : https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564 /

hrydzhuk _o._language_personality_as_an_object of_study_in_modern_linguistic_

didactics.pdf

Єрмоленко, С. Я. (2001). Українська мова : короткий тлумачний словник

лінгвістичних термінів. Київ : Либідь.

Карасик, В. И. (2002). Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена.

Караулов, Ю. Н. (2010). Русский язык и языковая личность. Москва : Издательство ЛКИ.

Краснобаєва-Чорна, Ж. В. (2006). Термінополе концепт. Українська мова, 3,

– 79.

Кравець Л. В. (2014) Мовна особистість сучасного українського науково-педагогічного простору. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6953/1/Kravec.pdf

Красных, В. В. (2003). «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва : ИТДГК «Гнозис».

Лавриненко, О. Профілі мовної особистості. URL : http://oaji.net/

articles/2015/1551- 1421344247.pdf

Мазепова, О. В. (2014). Еволюція поняття «мовна особистість» у сучасних

лінгвістичних дослідженнях. Мовні і концептуальні картини світу, 48, 274 – 286.

Мацько, Л. (2006). Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного

дискурсу. Дивослово, 7, 2 – 4.

Пентилюк, М. І. (2011). Мовна особистість учня в проспекції мовленнєвого

спілкування. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики, 80–84. Київ : Ленвіт.

Сафарян, С. І. (2018). Мовна особистість та текст як основні концепти

антропоцентричної лінгвістики. URL : http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/

fmoknus/paper/view/241

Селіванова, О. В. (2006). Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія.

Полтава : Довкілля.

Словник-довідник української лінгводидактики. (2003). Київ.

Струганець, Л. В. (2012). Поняття «мовна особистість» в україністиці. Культура слова, 127 – 133.

Ходацька, О. Яка вона, мовна особистість інформаційної доби? URL : mova.

ippo.kubg.edu.ua

Щепанська, Х. (2018). Мовна особистість студента: вербально-семантичний рівень реалізації. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 221 – 230. Дрогобич : Посвіт.

REFERENCES

Batsevych, F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky. [Fundamentals of

communicative linguistics]. Kyiv : Akademiia. [in Ukrainian]

Borynshtein, Ye. (2004). Sotsiokulturni osoblyvosti movnoi osobystosti.

[Sociocultural features of language personality]. Sotsialna psykholohiia, 5 (7), 63 –

[in Ukrainian]

Holub, N. B. (2008). Rytoryka u vyshchii shkoli. [Rhetoric in high school].

Cherkasy : Brama-Ukraina. [in Ukrainian]

Holubovska, I. O. (2008). Movna osobystist yak linhvokulturnyi fenomen.

[Linguistic personality as a linguistic and cultural phenomenon]. Studia Linguistica,

, 25 – 33. Kyiv. [in Ukrainian]

Hrydzhuk O. Movna osobystist yak aktualnyi obiekt doslidzhennia v suchasnii

linhvodydaktytsi. [Linguistic personality as an actual object of research in modern

linguodidactics]. URL : https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ hrydzhuk_o._language_personality_as_an_object of_study_in_modern_linguistic_didactics.

pdf [in Ukrainian]

Iermolenko, S. Ya. (2001). Ukrainska mova : korotkyi tlumachnyi slovnyk

linhvistychnykh terminiv. [Ukrainian language: a short explanatory dictionary of

linguistic terms]. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian]

Karasik, V. I. (2002). Yazykovoy krug : lichnost, kontsepty, diskurs. [Language

circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd : Peremena. [іn Russian]

Karaulov, Yu.N. (2010). Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost. [Russian language

and linguistic personality]. Moskva : Izdatelstvo LKI. [іn Russian]

Krasnobaieva-Chorna, Zh. V. (2006). Terminopole kontsept. [Terminology

concept]. Ukrainska mova, 3, 67 – 79. [in Ukrainian]

Kravets, L. V. (2014). Movna osobystist suchasnoho ukrainskoho naukovopedahohichnoho prostoru. [Linguistic personality of the modern Ukrainian scientifi c

and pedagogical space]. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6953/1

/Kravec.pdf [in Ukrainian]

Krasnykh, V.V. (2003). «Svoy» sredi «chuzhikh»: mif ili realnost? [“Own” among

“strangers”: myth or reality?]. Moskva : ITDGK «Gnozis». [іn Russian]

Lavrynenko, O. Profi li movnoi osobystosti. [Profi les of language personality].

URL : http://oaji.net/articles/2015/1551- 1421344247.pdf [in Ukrainian]

Mazepova, O.V. (2014). Evoliutsiia poniattia «movna osobystist» u suchasnykh

linhvistychnykh doslidzhenniakh. [The evolution of the concept of «linguistic

personality» in modern linguistic research]. Movni i kontseptualni kartyny svitu, 48,

– 286. [in Ukrainian]

Matsko, L. (2006). Aspekty movnoi osobystosti u prospektsii pedahohichnoho

dyskursu. [Aspects of language personality in the prospect of pedagogical discourse].

Dyvoslovo, 7, 2 – 4. [in Ukrainian]

Pentyliuk, M. I. (2011). Movna osobystist uchnia v prospektsii movlennievoho

spilkuvannia. Aktualni problemy suchasnoi linhvodydaktyky, 80 – 84. Kyiv : Lenvit.

[in Ukrainian]

Safarian, S. I. (2018). Movna osobystist ta tekst yak osnovni kontsepty

antropotsentrychnoi linhvistyky. [Linguistic personality and text as basic concepts

of anthropocentric linguistics]. URL : http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/

fmoknus/paper/view/241[in Ukrainian]

Selivanova, O.V. (2006). Suchasna linhvistyka : terminolohichna entsyklopediia.

[Modern linguistics: terminological encyclopedia]. Poltava : Dovkillia. [in Ukrainian]

Slovnyk-dovidnyk ukrainskoi linhvodydaktyky. (2003). [Dictionary of Ukrainian

linguistic didactics]. Kyiv. [in Ukrainian]

Struhanets, L. V. (2012). Poniattia «movna osobystist» v ukrainistytsi. [The

concept of «linguistic personality» in Ukrainian studies]. Kultura slova, 127 – 133.

[in Ukrainian]

Khodatska O. Yaka vona, movna osobystist informatsiinoi doby? [What is she, a

linguistic fi gure of the information age?]. URL : mova.ippo.kubg.edu.ua [in Ukrainian]

Shchepanska Kh. (2018). Movna osobystist studenta: verbalno-semantychnyi riven realizatsii. [Student’s linguistic personality: verbal-semantic level of realization].

Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri, 221 – 230. Drohobych : Posvit. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті