ПОРІВНЯННЯ В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Автор(и)

  • Василь Ґрещук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Україна
  • Валентина Ґрещук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.245751

Ключові слова:

порівняння; компаративні сполуки; новели; Василь Стефаник; емоційно-експресивне забарвлення; об’єкт порівняння; суб’єкт порівняння

Анотація

У статті проаналізовано порівняння в новелах Василя Стефаника з погляду їх формальної структури, виявлення типології суб’єктів і об’єктів художніх означень, їхнього емоційно-експресивного потенціалу. Встановлено, що аналізовані компаративні сполуки за їх формально-граматичною структурою неоднорідні. Переважну більшість із них становлять порівняння з порівняльним сполучником як. Інші структурні різновиди порівнянь налічують від кількох одиниць до двох десятків. Це порівняльні конструкції із сполучниками як коли би, якби, мов, мовби, наче б, а також з протиставними сполучниками а, але та з пропущеним сполучником. Трапляються і компаративні сполуки, в яких порівняння виражено лексично – за допомогою слів із семантикою подібності, прислівниками з конфіксами по-…-ому(и), іменниками у формі орудного відмінка або описовою конструкцією.

Аналіз порівнянь за семантико-тематичними ознаками їх суб’єктів засвідчив, що майже половину з них становлять назви осіб-персонажів. Із назв неосіб найбільш поширеними у функції суб’єкта порівняння є назви частин тіла, абстрактних сутностей, будівель, їх частин, рідин, тварин, рослин, реалій небесної сфери, місця, їжі, знарядь праці, зброї, інші семантично розрізнені слова. Функцію об’єкта порівнянь найчастіше виконують назви осіб, тварин, птахів, комах, риб, рослин, квітів, предметів господарського призначення, знарядь праці, явищ природи, їжі, рідин, водних об’єктів, будівель, споруд, одягу, головних уборів, прикрас, предметів небесної сфери, металів, абстрактних сутностей, соматичні й локативні назви, низка слів предметної семантики, тематично розрізнених.

Художня виразність, емоційно-експресивне навантаження, стилістична значущість порівнянь у новелах Василя Стефаника неоднакова. Помітний пласт компаративних сполук новеліст почерпнув із надбань народнорозмовних порівнянь загальнонаціонального чи регіонального характеру, яким властивий відносно стійкий, усталений зв'язок суб'єкта та об'єкта і повторюваність, що певною мірою зменшує їх літературноестетичну вартість. На їхньому тлі більший емоційно-експресивний вплив на читача мають компаративні сполуки з нетривіальним, неординарним порівнянням суб'єкта й об'єкта. Найбільшу ефективність у вираженні мовної експресії засвідчили порівняння з розгорнутим, поширеним об'єктом, який деталізує, конкретизує, художньо увиразнює суб'єкт. У багатьох випадках такий об'єкт переростає в окремий образ.

Біографії авторів

Василь Ґрещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Валентина Ґрещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бондаренко, Д. В. (1990). Порівняння в творах В. Стефаника. Стефаниківські читання, 1, 124 – 128. Івано-Франківськ.

Городенська, К. (2007). Граматичний словник української мови: сполучники. Київ – Херсон.

Іванова, А. (1991). Семантика порівнянь у новелах В. Стефаника. Василь Стефаник і українська культура. (Ч. ІІ). 39 – 40. Івано-Франківськ.

Ковалик, І. (2008). Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. (Ч. ІІ). 397 – 403 / Упорядн. З. Терлак. Львів – Івано-Франківськ.

Кучеренко, Л. (1991). Порівняльні конструкції в мові новел В. Стефаника. Василь Стефаник і українська культура. (Ч. ІІ). 54–56. Івано-Франківськ.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика (1973). Київ : Наукова думка.

REFERENCES

Bondarenko, D.V. (1990). Porivnjannja v tvorah V. Stefanyka [Comparison in the works of V. Stefanyk]. Stefanykivs'ki chytannja, 1, 124 – 128. Ivano-Frankivs'k.

Gorodens'ka, K. (2007). Gramatychnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy: spoluchnyky [Grammar dictionary of the Ukrainian language: conjunctions]. Kyiv – Herson.

Ivanova, A. (1991). Semantyka porivnjan' u novelah V. Stefanyka [Semantics of comparisons in V. Stefanyk's short stories]. Vasyl' Stefanyk i ukrai'ns'ka kul'tura. (Ch. II). 39 – 40. Ivano-Frankivs'k.

Kovalyk, I. (2008). Pytannja ukrai'ns'kogo i slov’jans'kogo movoznavstva. Vybrani praci. [Issues of Ukrainian and Slavic linguistics]. (Ch. II). S. 397–403 / Uporjadn. Z. Terlak. L'viv – Ivano-Frankivs'k.

Kucherenko, L. (1991). Porivnjal'ni konstrukcii' v movi novel V. Stefanyka [Comparative constructions in the language of short stories by V. Stefanyk]. Vasyl' Stefanyk i ukrai'ns'ka kul'tura. (Ch. II). 54–56. Ivano-Frankivs'k.

Suchasna ukrai'ns'ka literaturna mova. Stylistyka (1973). [Modern Ukrainian literary language. Stylistics]. Kyiv : Naukova dumka.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті