ЛЕСЯ УКРАЇНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ КНИГИ

Автор(и)

  • Aнна Огар Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4917-8008
  • Світлана Гірняк Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.244674

Ключові слова:

Леся Українка; богословська екзегеза; інтелектуальний діалог; мовна актуалізація, драма; ідіолект

Анотація

У статті йдеться про постать Лесі Українки в сучасній книзі. З’ясовано, що сучасна книга – це опосередковане трактування Лесі Українки через мову її художніх творів, епістолярію; це акцентування, що ламає певні стереотипи щодо поетки та показує суспільні запити. Богословська екзегеза дає підстави стверджувати, що Леся Українка глибово вірить, вона – апологет християнства; що поетка – зболений мислитель, який євангельські сюжети накладає на власну драму, на власний екзистенційний досвід, виражаючи часом так свою самотність, хоча відчуває себе пророчицею у своїй культурі – культурі розквіту людини в середовищі життя, а не смерті; що феміністичні погляди радше виявилися пошуками гармонії, а не розлому. Суголосні акценти розставлено і в художньому творі про Лесю Українку.

Біографії авторів

Aнна Огар, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у почактковій школі

Світлана Гірняк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич : Коло.

Власенко, В. (2012). Мовна особистість Лесі Українки в епістолярному дискурсі. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные комуникации». (Т. 25). 1, 2, 349 – 354.

Жулинський, Микола. (2000). Християнство і національна культура. Біблія і культура, 1, 6 – 8.

Коць. Т. А. (2020). Християнство vs ідея свободи в мовотворчості Лесі Українки. Культура слова, 93, 63 – 76.

Лаюк, Мирослав. (2021). Залізна вода. Львів: Видавництво старого Лева.

Мацько, Л.І. & Сидоренко, О. М. (2020). Значення мовотворчості Лесі Українки в розвитку української літературної мови. Культура слова, 93, 19 – 35.

Папіш, В. (2014). Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поезії «Кассандра»). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2 (32), 13 – 17.

Скаб, М. & Скаб, М. (2021). Сучасний інтелектуальний діалог про релігійність Лесі Українки: «Відкриття старого скарбу для нових людей» (С. Шевчук), або «Розмова в часі, між нею і Вами» (О. Забужко). Лінгвостилістичні студії, 14, 125 – 134.

Сюта, Г. (2015). Мовні портрети політиків і журналістів. (Рец. на: Миланов В., Сталянова Н. Езикови портрети на български политици и журналисти. София : Парадигма, 2014. 296 с.). Культура слова, 82, 139 – 141.

Українка, Леся. (2020). Апокриф. Вибране. Чотири розмови про Лесю Українку / О. Забужко, С. Шевчук. Київ : Видавничий дім «Комора».

REFERENCES

Vyshnevsky, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoyi ukrayinskoyi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]. Drogobych: Circle. [in Ukrainian]

Vlasenko, V. (2012). Movna osobystist Lesi Ukrayinky v epistolyarnomu dyskursi [Lesia Ukrainka's linguistic personality in epistolary discourse]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho – Scientific notes of the Volodymyr Vernadsky Tavria National University. Series «Philology. Social Communications». (Т. 25). 1, 2, 349 – 354. [in Ukrainian]

Zhulynsky, Mykola. (2000). Khrystyyanstvo i natsionalna kultura [Christianity and national culture]. Bibliya i kultura – Bible and Culture, 1, 6 – 8. [in Ukrainian]

Kots, T. A. (2020). Khrystyyanstvo vs ideya svobody v movotvorchosti Lesi Ukrayinky [Christianity vs the idea of freedom in the language of Lesia Ukrainka]. Kultura slova – Culture of the word, 93, 63 – 76. [in Ukrainian]

Layuk, Miroslav. (2021). Zalizna voda [Iron water]. Lviv: Old Lion Publishing House. [in Ukrainian]

Matsko, L. I. & Sidorenko, O. M. (2020). Znachennya movotvorchosti Lesi Ukrayinky v rozvytku ukrayinskoyi literaturnoyi movy [The significance of Lesia Ukrainka's language creation in the development of the Ukrainian literary language]. Kultura slova – Culture of the word, 93, 19 – 35. [in Ukrainian]

Papish, V. (2014). Demonstratyvna movna osobystist Lesi Ukrayinky (na materiali dramatychnoyi poeziyi «Kassandra») [Demonstrative linguistic personality of Lesia Ukrainka (on the material of dramatic poetry «Cassandra»)]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Philology. Social communications, 2 (32), 13 – 17. [in Ukrainian]

Scab, M. & Scab, M. (2021). Suchasnyy intelektualnyy dialoh pro relihiynist Lesi Ukrayinky: «Vidkryttya staroho skarbu dlya novykh lyudey» (S. Shevchuk), abo «Rozmova v chasi, mizh neyu i Vamy» (O. Zabuzhko) [Modern intellectual dialogue on the religiosity of Lesia Ukrainka: «Discovery of an old treasure for new people» (S. Shevchuk), or «Conversation in time, between her and you» (O. Zabuzhko)]. Linhvostylistychni studii – Linguistic and stylistic studies, 14, 125 – 134. [in Ukrainian]

Suta, H. (2015). Movni portrety politykiv i zhurnalistiv. (Rets. na: Mylanov V., Stalyanova N. Ezykovy portrety na blharsky polytytsy y zhurnalysty. Sofia : Paradyhma, 2014. 296 s.) [Language portraits of politicians and journalists. (Rec. By: Milanov V., Stalyanova N. Linguistic portraits of Bulgarian politicians and journalists. Sofia: Paradigma, 2014. 296 p.)]. Kultura slova – Culture of the word, 82, 139 – 141. [in Ukrainian]

Ukrainka, Lesia. (2020). Apokryf. Vybrane. Chotyry rozmovy pro Lesyu Ukrayinku / O. Zabuzhko, S. Shevchuk [Apocrypha. Selected. Four conversations about Lesia Ukrainka / O. Zabuzhko, S. Shevchuk]. Kyiv : Komora Publishing House. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті