РОЗВИТОК МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Марія Федурко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна
  • Анна Гудима Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.243614

Ключові слова:

медіа; медіаосвіта; медіа компетентність; принципи розвитку медіа компетентності; педагогічні умови розвитку медіакомпетентності

Анотація

У статті наголошено, що медіаосвіта в сучасному світі набуває першорядного значення. Це зумовлене інформаційною революцією та зростанням ролі новітніх медіа в житті держав і окремих індивідів. Автори розкривають сутність актуальних для цього дослідження понять (медіа, медіаосвіта, медіакомпетентність); встановлюють характер зв’язків між ними, а також між професійною компетентністю майбутнього вчителя початкової школи та медіакомпетентністю; визначають шляхи розвитку останньої в умовах закладу вищої освіти (спеціальна навчальна дисципліна / інтеграція медіаосвітніх завдань у зміст інших навчальних предметів); окреслюють принципи, на яких має ґрунтуватися робота з розвитку медіакомпетентності та педагогічні умови, які мають забезпечувати її ефективність; демонструють можливості предметів філологічного циклу в розв’язанні завдань із розвитку медіакомпетентності.

Біографії авторів

Марія Федурко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Анна Гудима, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Баландина, Н. Ф. (2014). Интеграция медиаобразования в учебные программы по русскому языку. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології, 6 (40), 327 – 335. URL : http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2204/1/Yntehratsyia%20 medyaobrazovanyia. pdf.

Бибик, С. П., Сюта, Г. М. (2006). Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. Харків : Фоліо.

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / За ред. О. А. Дубасенюк (2011). Житомир.

Иванова, Л. А. (2011). Проблема формирования медиакомпетентности будущего учителя назрела и требует обсуждения. Magister Dixit : электронный научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 1 (03). URL : http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files /rar/ivanoval.a.0.pdf.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) (2016). URL : https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/.

Кутькина, О. П. (2006). Педагогические условия формирования медиакомпетентности будущих библиотечно-информационных специалистов: автореф. канд. … пед. наук: 13.00.08. Барнаул. URL : https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/2/249__.-2006.pdf

Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя (2018). / За ред. Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. Київ : ЦВП, АУП.

Мокрогуз, А.П. (2016). О внедрении медиаобразования в украинскую школу: практический аспект. Медиаобразование. Media Education, 4, 94 – 108.

Онкович, Г. (2013). Медіадидактика вищої школи: український досвід. Вища освіта України, 1, 23–29.

Федоров, А. В. (2015). Медиаобразование: история и теория. Москва : МОО «Информация для всех».

Шевирьова, І. Г. (2018). Медіа-компетентність як складова професійної компетентності учителя початкових класів. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph, 1, 20 – 39. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Buckingham, D. (1990). Key Scholarship in Media Literacy.

Hart, A. (1998). Introduction: Media Education in the Global Village. In: Hart, A. (Ed.). Teaching the Media. International Perspectives, 1 – 21. Mahwah, New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers,.

McMahon, B. (2003). Relevance and Rigour in Media Education. Keynote Presentation to the National Media Education Conference. Baltimore.

Potter, W. J. (2001). Media Literacy. Thousand Oaks – London : Sage Publication.

UNESCO (2002). The Seville Recommendation. In: Youth Media Education. Paris : UNESCO.

Worsnop, C.M. (2004). Media Literacy Through Critical Thinking. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction and NW Center for Excellence in Media Literacy.

REFERENCES

Balandyna, N. F. (2014). Yntehratsyia medyaobrazovanyia v uchebnыe prohrammы po russkomu yazyku. [Integration of media education into Russian language curricula]. Pedahohichni nauky : teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6 (40), 327 – 335. URL : http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2204/1/ Yntehratsyia%20 medyaobrazovanyia. pdf [іn Russian]

Bybyk, S. P., Siuta, H. M. (2006). Slovnyk inshomovnykh sliv : tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia. [Dictionary of foreign words: interpretation, word formation and word usage]. Kharkiv : Folio [іn Ukrainian]

Dubaseniuk, O. A. (Ed.). (2011). Profesiina pedahohichna osvita: kompetentnisnyi pidkhid: monohrafiia. [Professional pedagogical education : competence approach : monograph]. Zhytomyr. [іn Ukrainian]

Ivanova. L. A. (2011). Problema formirovaniya mediakompetentnosti budushchego uchitelya nazrela i trebuet obsuzhdeniya. [The problem of forming the media competence of the future teacher is ripe and requires discussion]. Magister Dixit : elektronnyy nauchno-pedagogicheskiy zhurnal Vostochnoy Sibiri – Magister Dixit: electronic scientific and pedagogical journal of Eastern Siberia, 1 (03). [іn Russian]

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia) – The concept of introducing media education in Ukraine (new edition) (2016). URL : https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraini-nova-redaktsiya/ [іn Ukrainian]

Kutkyna, O. P. (2006). Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia medyakompetentnosty budushchykh byblyotechno-ynformatsyonnыkh spetsyalystov. [Pedagogical conditions for the formation of media competence of future library and information specialists]. (Extended abstract of Doctors thesis). Barnaul. URL : https://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/2/249.-2006.pdf. [іn Russian]

Mediahramotnist u pochatkovii shkoli: posibnyk dlia vchytelia. (2018). [Media literacy in primary school: a guide for teachers] / Za red. Volosheniuk O. V., Ivanova I. B. Kyiv : TsVP, AUP. [іn Ukrainian]

Mokrohuz, A.P. (2016). O vnedrenii mediaobrazovaniya v ukrainskuyu shkolu: prakticheskij aspect. [On the introduction of media education in the Ukrainian school: a practical aspect]. Mediaobrazovanie. Media Education – Media education. Media Education, 4, 94 – 108. [іn Russian]

Onkovych, H. (2013). Mediadydaktyka vyshchoi shkoly: ukrainskyi dosvid [Media didactics of higher school : Ukrainian experience]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine, 1, 23–29. [іn Ukrainian]

Fedorov, A. V. (2015). Mediaobrazovanie: istoriya i teoriya [Media education: history and theory]. Moscow : MOO "Information for all". [іn Ukrainian]

Shevyrova, I. H. (2018). Media-kompetentnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti uchytelia pochatkovykh klasiv. [Media competence is like a warehouse of professional competence of a teacher of cob classes]. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph, 1, 20 – 39. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing” [іn Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті