МОВНИЙ ОБРАЗ-КОНЦЕПТ ВОЛЯ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЕТА ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО

Автор(и)

  • Марія Федурко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
  • Оксана Федурко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242683

Ключові слова:

концептосфера; мовний образ-концепт; параметр концепту; концепт-гіпонім, вторинна номінація, метафора

Анотація

У статті з’ясовано характер представлення у віршах збірки Петра Карманського «За честь і волю» одного з найважливіших для україномовної картини світу компонента – мовного образу-концепту ВОЛЯ. Наголошено, зокрема, на часі й обставинах виходу збірки та на творчій еволюції автора, пояснено, чим зумовлений вибір об’єкта й предмета аналізу, та окреслено сутність основного поняття й терміна, якими оперують автори, – «мовний образ-концепт». Установлено, що в досліджуваних текстах актуалізовано насамперед такі параметри цього концепту, як історико-патріотичний, психо-емоційний та морально-етичний; продемонстровано його гіперо-гіпонімічну природу та розкрито характер образно-асоціативних зв’язків.

Біографії авторів

Марія Федурко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій

Оксана Федурко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Арутюнова, Н. Д. (2003). «Воля» и «свобода». Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка, 73 – 99. Москва : Индрик.

Беценко, Т. А. (2017). Концепт ВОЛЯ в українському народному героїчному епосі (думах). Лінгвістика,1 (36), 85–93.

Василенко, О. М., Cеменишин, О. І. (2016). Лінгвокультурні концепти «воля / свобода (liberty/ freedom). Гілея : науковий вісник, 104, 116 – 119. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_33.

Голомб, Л. (1996). Митець незвичайної долі. П. Карманський. Ой люлі, смутку… (Поезії), 3 – 22. Ужгород : Ґражда.

Голубовская, И. А. (2002). Этнические особенности языковых картин мира : монография. Киев : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет».

Вежбицкая, Анна. (2001). Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. А.Д. Шмелева. Москва : Языки славянской культуры.

Грицай, Остап. (1922). Естетико-критичні висновки. Українська література революційної доби: з приводу літературної анкети «Українського прапора», 11 – 29. Львів; Відень : [Накладом Укр. Прапора], 1922. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001746.

Дорошенко, В. (1948). 1 листопада 1918: Великий Листопад. Тридцяті роковини Листопадового зриву 1918 – 1948. Регенсбург: Накладом видавництва «Червоної Калини», 3 – 6. 1948. URL : https://www.istpravda.com.ua/themes/rev100/chroniclers/2018/11/1/153190/

Карманський, Петро (1922). Відповідь на анкету «Українського прапора». Український прапор, 4, 2.

Кононенко, Віталій. (2004). Концепти українського дискурсу: монографія. Київ–Івано-Франківськ.

Кочан, Ірина. (2016). Заголовки малої прози Івана Франка як актуалізатори художнього тексту. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологія, 38, 57 – 65.

Ляхова, О.В. (2016). Словотвірний аспект в аналізі концепту ВОЛЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 74, 124 – 129.

Мокієнко, А. К. (2004). Воля як світ в Шевченковому мікрокосмі. Вивчаємо мову та літературу, 5, 2 – 5.

Никитина, Л. Б. (2011). Языковой образ-концепт: о природе сложного термина. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение, 24 (239), 57, 97 – 99.

Огар, Анна. (2021). Мовний образ землі (на матеріалі роману-панорами М. Матіос «Букова земля». Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 53 – 62. Дрогобич : По́світ.

Приходько, А. Н. (2013). Концепты и концептосистемы. Днепропетровск : Белая Е. А.

Шмелев, А. Д. (2018). Еще раз о русских словах свобода и воля. Вестник РУДН. Серия: Лингвистика, 22, 3, 675 – 700.

Янченко, Ю. А. (2018). Концепт СВОБОДА у поетичному дискурсі Аркадія Казки: образна, понятійна та ціннісна складові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Філологія», 78. 48 – 51.

Яремко, Ярослав, Лужецька, Наталія. (2021). Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики. Львів : Видавництво «Апріорі».

Яцкевич, О. О. (2009). Концепт «Воля» в українській мовній картині світу : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків.

Pajdzińska, Anna (2013). Jaka wola, taka dola. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury. Т. 25. S. 143 – 160. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie. URL : http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/19442/czas18669_25_2013.pdf.

Grygiel, Marcin (2013). Asocjacyjny wymiar konceptu СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury. (Т. 25), 161 – 181. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie. URL : http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/19442/czas18669_25_2013.pdf.

REFERENCES

Arutyunova, N. D. (2003). «Volya» i «svoboda» ["Will" and "freedom"]. Logicheskiy analiz yazyka. Kosmos i khaos : Kontseptualnye polya poryadka i besporyadka – Logical analysis of language. Space and Chaos : Conceptual Fields of Order and Disorder, 73 – 99. Moscow : Indrik. [іn Russian]

Betsenko, T. A. (2017). Kontsept VOLIa v ukrainskomu narodnomu heroichnomu eposi (dumakh) [The concept of WILL in the Ukrainian folk heroic epoch (thoughts)]. Linhvistyka – Linguistics, 1 (36), 85 – 93. [іn Ukrainian]

Vasylenko, O. M., Cemenyshyn, O. I. (2016). Linhvokulturni kontsepty «volia / svoboda (liberty/ freedom) [Linguocultural concepts “will / freedom (liberty / freedom)]. Hileia : naukovyi visnyk – Gileya : scientific newsletter, 104, 116 – 119. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_33. [іn Ukrainian]

Vezhbitskaya, Anna. (2001). Ponimaniye kultur cherez posredstvo klyuchevykh slov [Understanding cultures through keywords]. (A. N. Shmeleva, Trans.). Moscow : Yazyki slavyanskoy kultury. [іn Russian]

Holomb, L. (1996). Mytets nezvychainoi doli [An artist of unusual destiny]. P. Karmanskyi. Oi liuli, smutku… (Poezii) – P. Karmansky. Oh Luli, sorrow… (Poetry). Uzhhorod : Grazhda, 3 – 22. [in Ukrainian].

Golubovskaya. I. A. (2002). Etnicheskiye osobennosti yazykovykh kartin mira : Monografiya [Ethnic features of linguistic pictures of the world: Monograph]. Kiev : Izdatelsko-poligraficheskiy tsentr «Kiyevskiy universitet». [іn Russian]

Hrytsai, Ostap. (1922). Estetyko-krytychni vysnovky [Aesthetic and critical conclusions]. Ukrainska literatura revoliutsiinoi doby: Z pryvodu literaturnoi ankety «Ukrainskoho prapora» – Ukrainian literature of the revolutionary era: On the literary questionnaire "Ukrainian flag" (pp. 11 – 29). Lviv; Viden: [Nakladom Ukr. Prapora]. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001746. [in Ukrainian]

Doroshenko, V. (1948). 1 lystopada 1918: Velykyi Lystopad. [1 leaf fall 1918: Great leaf fall]. Trydtsiati rokovyny Lystopadovoho zryvu 1918 – 1948 – Thirty Fates of the Leaf-Falling Beast 1918 (pp. 3 – 6). Rehensburh : Nakladom vydavnytstva «Chervonoi Kalyny». URL : https://www.istpravda.com.ua/themes/rev100/chroniclers/2018/11/1/153190/. [in Ukrainian]

Karmanskyi, Petro (1922). Vidpovid na anketu «Ukrainskoho prapora» [Answer to the questionnaire of the "Ukrainian flag"]. Ukrainskyi prapor – Ukrainian flag, 4, 2.

Kononenko, Vitalii. (2004). Kontsepty ukrainskoho dyskursu [Concept of Ukrainian discourse]. Kyiv–Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Kochan, Iryna. (2016). Zaholovky maloi prozy Ivana Franka yak aktualizatory khudozhnoho tekstu [Ivan Franko's short prose titles as actualizers of an artistic text]. In Nadiya Skotna, Maria Fedurko (Eds). Problemy humanitarnykh nauk: zb. nauk. prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Filolohiia – Problems of humanities collection of scientific works of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. Philology Series, 38, 57 – 65. [in Ukrainian]

Liakhova, O.V. (2016). Slovotvirnyi aspekt v analizi kontseptu VOLIa [Word-forming aspect in the analysis of the concept of WILL]. Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. Philology Series – Bulletin of Kharkiv National University of the Name of V. N. Karazin. Series "Philology", 74, 124 – 129. [in Ukrainian]

Mokiienko, A. K. (2004). Volia yak svit v Shevchenkovomu mikrokosmi [Will as the world in Shevchenko's microcosm]. Vyvchaiemo movu ta literature – We study language and literature, 5, 2 – 5. [in Ukrainian]

Nikitina, L. B. (2011). Yazykovoy obraz-kontsept: o prirode slozhnogo termina [Linguistic image-concept: about the nature of a complex term]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedeniye.– Bulletin of the Chelyabinsk State University. Philology. Art criticism, 24 (239), 57, 97 – 99. [іn Russian]

Ohar, Anna. (2021). Movnyi obraz zemli (na materiali romanu-panoramy M. Matios «Bukova zemlia» [ Linguistic image of the earth (on the material of the novel-panorama by M. Matios "Beech land"]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri : zbirnyk naukovykh prats – Native word in ethnocultural dimension: collection of scientific works, 53 – 62. Drohobych : Pósvit

Prikhodko, A. N. (2013). Kontsepty i kontseptosistemy [Concepts and concept systems]. Dnepropetrovsk : Belaya E. A. [іn Russian]

Shmelev, A. D. (2018). Eshche raz o russkikh slovakh svoboda i volya [Once again about the Russian words freedom and will]. Vestnik RUDN. Seriya : Lingvistika. Russian Journal of Linguistic – RUDN Bulletin. Series: Linguistics. Russian Journal of Linguistic, 3, 22, 675 – 700. [іn Russian]

Ianchenko, Yu. A. (2018). Kontsept SVOBODA u poetychnomu dyskursi Arkadiia Kazky: obrazna, poniatiina ta tsinnisna skladovi [The concept of FREEDOM in the poetic discourse of Arkady Kazka : figurative, conceptual and value components]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina Seriia «Filolohiia» – Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University Series "Philology", 78, 48 – 51. [in Ukrainian]

Iaremko, Yaroslav, Luzhetska, Nataliia. (2021). Ivan Franko i postup novitnoi linhvistyky [Ivan Franko and the progress of modern linguistics]. Lviv : Vydavnytstvo «Apriori». [in Ukrainian].

Iatskevych, O. O. (2009). Kontsept «Volia» v ukrainskii movnii kartyni svitu [The concept of "Will" in the Ukrainian language picture of the world] (Abstract of the candidate's dissertation). Kharkiv [in Ukrainian]

Pajdzińska, Anna (2013). Jaka wola, taka dola [What will, such a lot]. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury – Ethnolinguistics. Problems of language and culture (Т. 25), 143 – 160). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie, URL : http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/19442/czas18669_25_2013.pdf. (in Polish)

Grygiel, Marcin (2013). Asocjacyjny wymiar konceptu СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim [The associative dimension of the concept of FREEDOM (freedom) in Serbian]. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury – Ethnolinguistics. Problems of language and culture (Т. 25), 161 – 181. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie. URL : http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/19442/czas18669_25_2013.pdf. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті