ВІДГІДРОНІМНІ ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОМАСТИЧНИХ МІРКУВАНЬ ВІКТОРА ПЕТРОВА

Автор(и)

  • Віра Котович Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
  • Олена Кравченко-Дзондза Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242628

Ключові слова:

Віктор Петров; гідронім; ойконім; гідронімний код; ономастика; лінгвокультурологія

Анотація

У статті здійснено аналіз відгідронімних ойконімів України з огляду на ономастичну теорію річкознавства, запропоновану Віктором Петровим. Установлено, що дослідженню одного з найважливіших і малоз’ясованих історичних питань – походження слов’ян, ученому слугували не тільки найдавніші свідчення історичних та археологічних джерел, але й лінгвістичні матеріали. З-поміж останніх особливе місце дослідник відводив географічним назвам як важливому мовному релікту, що може надійно зберігатися протягом тисячоліть. Доведено, що вивчення ойконімно-гідронімних паралелей веде до з’ясування природи назв населених пунктів і гідрооб’єктів із проекцією на етнолінгвістичні та міграційні явища, проливає світло на питання культури українського назвотворення.

Наголошено на важливості паралельного дослідження гідронімів та ойконімів, визначення взаємозумовленості назв річок та поселень. Виокремлено найпродуктивніші словотвірні моделі однойменних ойконімно-гідронімних утворень залежно від напрямку словотвірного імпульсу в межах ойко-гідросистем.

Методика ономастичних досліджень, запропонована Віктором Петровим, за якої назва береться не окремо, а розглядається у зв’язку з іншими онімами, локалізованими в межах певного простору, спонукає відмовитися від епізодичних та часткових вивчень поодиноких, взятих ізольовано назв і дає змогу здійснювати дослідження відгідронімних ойконімів України не тільки в ономастичному, але й лінгвокультурологічному аспекті.

Біографії авторів

Віра Котович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Олена Кравченко-Дзондза, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних  дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Андрєєв, В. М. (2012). Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого. Дніпропетровськ : Герда.

Білодід, І. К. (Ред.). (1970–1980). Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка.

Бучко, Д. Г. (1990). Походження назв населених пунктів Покуття. Львів : Світ.

Вербич, С. О. (2017). Гідронімія басейну Дністра. Луцьк : Терен.

Галас, К. Й. (1958). З топоніміки Закарпаття. Наукові записки Ужгородського державного університету, ХХХV, 56 – 81.

Голінатий, О. П. (2014). Походження назви міста Бобринець. Магістеріум, 57, 11 – 13.

Грінченко, Б. (Ред.). (1958–1959). Словарь української мови: у 4 т. Київ : Вид-во АН УРСР.

Гумецька, Л. Л. (Ред.). (1977–1978). Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. : у 2 т. Київ : Наукова думка.

Дика, Л. Л. (2009). Ойконімія Східного Поділля (ХІV–XX ст.). (Дис. канд. філол. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Желєзняк, І. М. (1987). Рось і етнолінгвістичні процеси Середньонаддніпрянського Правобережжя. Київ : Наукова думка.

Іваненко, О. В. (2017). Назви поселень Сумщини. Київ : КММ.

Карпенко, Ю. О. (1964). Особливості гідронімного словотвору (на матеріалі назв річок Чернівецької області). Українська діалектологія і ономастика, 185–193.

Котович, В. (2000). Походження назв населених пунктів Опілля. Дрогобич : Відродження.

Котович, В. (2020). Ойконімія України як лінгвокультурний феномен. Дрогобич : Посвіт.

Котович, В. (2021). Назви міст України: лінгвокультурологічний словник. Дрогобич : Посвіт.

Лучик, В. В. (2014). Етимологічний словник топонімів України. Київ : Академія.

Маринович, О. М. (Ред.). (1989–1993). Географічна енциклопедія України: в 3 т. Київ : УРЕ ім. М. П. Бажана.

Марусенко, Т. А. (1968). Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов). Полесье, 206–255.

Мельничук, О. С. (Ред.). (1982–2012). Етимологічний словник української мови: в 7 т. Київ : Наукова думка.

Мурзаев, Э. М. (1984). Словарь народных географических терминов. Москва : Мысль.

Отін, Є. С. (1977). Гідроніми Східної України. Київ – Донецьк : ВШ.

Петров, В. П. (1972). Етногенез слов’ян. Київ : Наукова думка.

Петров, В. (2013). Найдавніші назви річок України. Розвідки, 3, 114 – 122.

Стрижак, О. С. (Ред.). (1985). Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ : Наукова думка.

Трубачев, О. Н. (1968). Названия рек Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. Москва : Наука.

Фасмер, М. (1986–1987). Этимологический словарь русского язика: в 4 т. Москва : Прогресс.

Цілуйко, К. К. (Ред.). (1979). Словник гідронімів України. Київ : Наукова думка.

Шульгач, В. П. (2001). Ойконімія Волині. Київ : Кий.

REFERENCES

Andrieiev, V. M. (2012). Viktor Petrov. Narysy intelektualnoi biohrafii vchenoho [Victor Petrov. Essays on the intellectual biography of the scientist]. Dnipropetrovsk : Herda. [in Ukrainian]

Bilodid, I. K. (Red.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language] Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Buchko, D. H. (1990). Pokhodzhennia nazv naselenykh punktiv Pokuttia [The origin of the names of settlements Pokuttya]. Lviv : Svit. [in Ukrainian]

Verbych, S. O. (2017). Hidronimiia baseinu Dnistra [Hidronymy of the Dniester basin]. Lutsk : Teren. [in Ukrainian]

Halas, K. Y. (1958). Z toponimiky Zakarpattia [From the toponymy of Zakarpathia]. Naukovi zapysky Uzhhorodskoho derzhavnoho universytetu, ХХХV, 56–81. [in Ukrainian]

Holinatyi, O. P. (2014). Pokhodzhennia nazvy mista Bobrynets [Origin of the name of the city Bobrynets]. Mahisterium, 57, 11–13. [in Ukrainian]

Hrinchenko, B. (Red.). (1958–1959). Slovar ukrainskoi movy: u 4 t. [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Vyd-vo AN URSR. [in Ukrainian]

Humetska, L. L. (Red.). (1977–1978). Slovnyk staroukrainskoi movy XIV–XV st.: u 2 t. [Dictionary of the Old Ukrainian language of the XIV-XV centuries]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Dyka, L. L. (2009). Oikonimiia Skhidnoho Podillia (ХIV–XX st.) [Oikonymy of Eastern Podillya (XIV-XX centuries)]. (Dys. kand. filol. nauk). Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, Ternopil. [in Ukrainian]

Zheliezniak, I. M. (1987). Ros i etnolinhvistychni protsesy Serednonaddniprianskoho Pravoberezhzhia [The Ros ethnolinguistic processes of the Middle Dnieper Right Bank also grew ]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ivanenko, O. V. (2017). Nazvy poselen Sumshchyny [Names of visits to Sumy region]. Kyiv : KMM. [in Ukrainian]

Karpenko, Yu. O. (1964). Osoblyvosti hidronimnoho slovotvoru (na materiali nazv richok Chernivetskoi oblasti) [Features of hydronymic word formation (based on the names of rivers of Chernivtsi region)]. Ukrainska dialektolohiia i onomastyka, 185 – 193. [in Ukrainian]

Kotovych, V. (2000). Pokhodzhennia nazv naselenykh punktiv Opillia [Origin of names of settlements of Opillia]. Drohobych : Vidrodzhennia. [in Ukrainian]

Kotovych, V. (2020). Oikonimiia Ukrainy yak linhvokulturnyi fenomen [The oikonomy of Ukraine as a linguistic and cultural phenomenon]. Drohobych : Posvit. [in Ukrainian]

Kotovych, V. (2021). Nazvy mist Ukrainy: linhvokulturolohichnyi slovnyk [Names of cities of Ukraine: linguo-cultural dictionary]. Drohobych : Posvit. [in Ukrainian]

Luchyk, V. V. (2014). Etymolohichnyi slovnyk toponimiv Ukrainy [Etymological dictionary of toponyms of Ukraine]. Kyiv : Akademiia. [in Ukrainian]

Marynovych, O. M. (Red.). (1989–1993). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy: v 3 t. [Geographical encyclopedia of Ukraine]. Kyiv : URE im. M. P. Bazhana. [in Ukrainian]

Marusenko, T. A. (1968). Materyaly k slovariu ukraynskykh heohrafycheskykh apelliatyvov (nazvanyia relefov) [Materials for the dictionary of Ukrainian geographical appellatives (names of reliefs)]. Polese, 206–255. [in Russian]

Melnychuk, O. S. (Red.). (1982–2012). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Murzaev, E. M. (1984). Slovar narodnykh heohrafycheskykh termynov [Dictionary of folk geographical terms]. Moskva : Mysl. [in Russian]

Otin, Ye. S. (1977). Hidronimy Skhidnoi Ukrainy [Hydronyms of Eastern Ukraine]. Kyiv – Donetsk : VSh. [in Ukrainian]

Petrov, V. P. (1972). Etnohenez slovian [Ethnogenesis of the Slavs]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Petrov, V. (2013). Naidavnishi nazvy richok Ukrainy [Ethnogenesis of the Slavs]. Rozvidky, 3, 114–122. [in Ukrainian]

Stryzhak, O. S. (Red.). (1985). Etymolohichnyi slovnyk litopysnykh heohrafichnykh nazv Pivdennoi Rusi [Etymological dictionary of chronicle geographical names of Southern Russia]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Trubachev, O. N. (1968). Nazvanyia rek Pravoberezhnoi Ukrayny: Slovoobrazovanye. Etymolohyia. Etnycheskaia interpretatsyia [The names of the rivers of the Right-Bank Ukraine: Word formation. Etymology. Ethnic interpretation]. Moskva : Nauka. [in Russian]

Fasmer, M. (1986–1987). Etymolohycheskyi slovar russkoho yazyka: v 4 t. [Etymological dictionary of the Russian language] Moskva: Prohress. [in Russian]

Tsiluiko, K. K. (Red.). (1979). Slovnyk hidronimiv Ukrainy [Dictionary of hidronyms of Ukraine]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shulhach, V. P. (2001). Oikonimiia Volyni [Oikonymy of Volyn]. Kyiv : Kyi. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті