СЕМАНТИЧНИЙ ОБШИР ДІАЛЕКТНИХ АД’ЄКТИВІВ В ІДІОСТИЛІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

Автор(и)

  • Наталія Шатілова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Україна https://orcid.org/0000-0002-4917-8008

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242450

Ключові слова:

діалектна лексика; ареально марковані ад’єктиви; тематична група; буковинські говірки; художній текст

Анотація

У статті описано діалектну ад’єктивну лексику, зафіксовану в художніх текстах видатного буковинського письменника С. Воробкевича як носія ареальних компонентів національної мови. Проаналізовано тематичні групи діалектних прикметників, визначено найуживаніші лексеми. З’ясовано, що говірково марковані прикметники відтворюють локальні особливості мовлення буковинців другої половини ХІХ ст., відбиваючи основні фонетичні, словотвірні, лексичні, граматичні риси говірок південно-західного наріччя, а саме буковинських та гуцульських.

Біографія автора

Наталія Шатілова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гуцульські говірки : короткий словник. (1997). Львів.

Ґрещук, В. (2021). Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич, 22 – 32. doi: hppt://dx.doi.org/10.24919/2411-4758.2021.213090.

Ґрещук, В., Ґрещук, В. (2015) Діалектне слово в тексті та словнику. Івано-Франківськ : Місто НВ.

Кульбабська, О. (2016) Процеси неодіалектизації в сучасній українській прозі Буковини. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 123–136. Дрогобич : Посвіт.

Словник буковинських говірок. (2005). Чернівці : Рута.

Ткач, Л. (2000) Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. (Ч. 1) : Матеріали до словника. Чернівці : Рута.

Шатілова, Н.О. (2013) Тематична репрезентація діалектних іменників в ідіостилі Сидора Воробкевича. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 661 – 662, 128–135 : Слов’янська філологія. Чернівці : Рута.

REFERENCES

Hutsulski hovirky : korotkyi slovnyk. (1997). [Hutsul dialects: a short dictionary]. Lviv. [in Ukrainian]

Greshchuk, V. (2021) Hutsulska movna kartyna svitu kriz pryzmu ukrainskoi khudozhnoi movy. [Hutsul linguistic picture of the world through the prism of the Ukrainian artistic language]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Drohobych, 22–32. doi: hppt://dx.doi.org/10.24919/2411-4758.2021.213090. [in Ukrainian]

Greshchuk, V., Greshchuk, V. (2015) Dialektne slovo v teksti ta slovnyku [Dialect word in the text and dictionary]. Ivano-Frankivsk, Misto NV. [in Ukrainian]

Kulbabska, O. (2016) Protsesy neodialektyzatsii v suchasnii ukrainskii prozi Bukovyny [Processes of neo-dialectization in modern Ukrainian prose of Bukovina]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri. Drohobych, 123–136. [in Ukrainian]

Slovnyk bukovynskykh hovirok [Dictionary of Bukovinian dialects]. (2005). Chernivtsi: Ruta. [in Ukrainian]

Tkach, L. (2000) Ukrainska literaturna mova na Bukovyni v kintsi ХІХ – na pochatku ХХ stolittia. [Ukrainian literary language in Bukovina in the late nineteenth - early twentieth century]. Chernivtsi : Ruta. (Ch. 1). : Materialy do slovnyka. [in Ukrainian]

Shatilova, N.O. (2013) Tematychna reprezentatsiia dialektnykh imennykiv v idiostyli Sydora Vorobkevycha. [Thematic representation of dialect nouns in the idiosyncrasy of Sidor Vorobkevych]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha, 661 – 662, 128 – 135 : Slovianska filolohiia. Chernivtsi : Ruta. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті