ВІДТВОРЕННЯ ПОРІВНЯНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ГІЛІАН ФЛІНН «ЗАГУБЛЕНА»

Автор(и)

  • Уляна МИЛЬКУС Національний університет «Львівська Політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4917-8008
  • Соломія АЛЬБОТА Національний університет «Львівська Політехніка» , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.242448

Ключові слова:

художній переклад; стилістичні засоби; стратегії перекладу; тлумачення

Анотація

Наукова стаття розкриває сутність художнього перекладу. Вона спрямована на визначення стратегій, застосованих перекладачами, при перекладі порівнянь з англійської мови на українську в романі Гіліан Флінн «Загублена».

З’ясовано, що існує шість різних стратегій, які можна застосувати при перекладі порівняння: дослівний переклад; заміна образу; описовий переклад; збереження образу із застосуванням експлікації ознак  подібності; заміна образу його поясненням; вилучення. Вибираючи відповідні стратегії, перекладачі повинні враховувати такі фактори, як контекст використання, конотацію, риторичний ефект та стиль висловлювання.  

Біографії авторів

Уляна МИЛЬКУС, Національний університет «Львівська Політехніка»

магістр кафедри прикладної лінгвістики

Соломія АЛЬБОТА, Національний університет «Львівська Політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Альбота, С. М. (2021). Мовні особливості інтернет-комунікації під час пандемії. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» 45, 11 – 18. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка.

Арутюнова, Н. Д. (1988). Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт : монография. Москва : Наука.

Арутюнова, Н. Д. (1999). Язык и мир человека: монография. Москва : Языки русской культуры.

Ахманова, О. С. (2004). Словарь лингвистических терминов. Москва : Едиториал УРСС.

Брандес, М. П. (2004). Стилистика текста. Теоретический курс : учебник. Москва : Прогресс – Традиция : ИНФА.

Вежбицкая, А. (1996). Язык. Культура. Познание : учебник. Москва : Русские словари.

Вольф, Е. М. (2009). Функциональная семантика оценки. Москва : Едиториал УРСС.

Гак, В. Г. (1995). Эмоции и оценки в структуре высказывания текста. Вестник МГУ, 124 – 136.

Дацько, Ю. М. (1991). Лексичні засоби вираження негативної оцінки в англійському соціально утопічному романі. Іноземна філологія, 38 – 43. Львів : Cвіт.

Флінн, Гіліян. (2017). Загублена / пер. з англ. Н. Гайдай. [Lost]. Київ : КМ – БУКС.

Discursive and metaphorical features of the «BREXIT» concept (2021). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1, 48, 59 – 62. Одеса.

Gillian Flynn. Gone Girl. Broadway Books. (2014).

REFERENCES

Albota, S.M. (2021). Movni osoblyvosti internet-komunikatsii pid chas pandemii. [Language features of Internet communication during a pandemic]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filolohiia». 45, 11 – 18. Drohobych : Red.-vyd. viddil DDPU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Arutiunova, N. D. (1988). Typy yazykovykh znachenyi: Otsenka. Sobыtye. Fakt : monohrafyia. Moskva : Nauka. [in Russian]

Arutiunova, N. D. (1999). Yazyk y myr cheloveka: monohrafyia. Moskva : Yazyky russkoi kultury. [in Russian]

Akhmanova, O. S. (2004). Slovar lynhvystycheskykh termynov. Moskva : Edytoryal URSS. [in Russian]

Brandes, M. P. (2004). Stylystyka teksta. Teoretycheskyi kurs : uchebnyk. Moskva : Prohress – Tradytsyia : YNFA. [in Russian]

Vezhbytskaia, A. (1996). Yazyk. Kultura. Poznanye : uchebnyk. Moskva : Russkye slovary. [in Russian]

Volf, E. M. (2009). Funktsyonalnaia semantyka otsenky. Moskva : Edytoryal URSS. [in Russian]

Hak, V. H. (1995). Emotsyy y otsenky v strukture vyskazyvanyia teksta. Vestnyk MHU. 124–136. [in Russian]

Datsko, Yu. M. (1991). Leksychni zasoby vyrazhennia nehatyvnoi otsinky v anhliiskomu sotsialno utopichnomu romani. [Lexical means of expressing negative evaluation in an English socially utopian novel]. Inozemna filolohiia, 38 – 43. Lviv : Svit. [in Ukrainian]

Flinn, Hiliian. (2017). Zahublena / per. z anhl. N. Haidai. Kyiv : KM – BUKS. [in Ukrainian]

Discursive and metaphorical features of the “BREXIT” concept (2021). [Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Philology]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Filolohiya. 1. 48, 59 – 62. Odesa. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті