ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЛЕКСИКИ ГОВІРОК ПОКУТТЯ

Автор(и)

  • Оксана Гавадзин Івано-Франківський фаховий коледж, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, Івано-Франківськ), Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241988

Ключові слова:

динамічні процеси; говірка; картосхема; зони; ареал Покуття

Анотація

У статті досліджено внутрішню диференціацію говірок. Здійснено картографування номінацій побутової лексики Зафіксовані територіальні вияви назв одягу, взуття, головних уборів, прикрас унаочнено в лінгвістичних картах. Аналіз просторової поведінки   побутової лексики досліджуваного регіону дав змогу окреслити в досліджуваному ареалі зони.

Біографія автора

Оксана Гавадзин, Івано-Франківський фаховий коледж, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, Івано-Франківськ)

кандидат філологічних наук, викладач Івано-Франківського фахового коледжу, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Абрамян, Ю. В. (2011). Динаміка номінацій традиційного сільського виробництва в українських східнослобожанських говірках (Дис. канд. філол. наук). ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», Луганськ.

Бігусяк, М. В. (2015). Динаміка семантичної структури назв будівельних процесів, дій та їх виконавців у говірках передкарпатського ареалу. Слово, 2(30), 76 – 85.

Бігусяк, М. (2015). Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття. Волинь – Житомирщина, 26, 18 – 28.

Борис, Л. М. (2015). Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках. (Автореферат дис. канд. філол. наук). Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернівці.

Вакульчук, С. П. (2012). До питання дослідження динаміки говірок. Лінгвістика, 1 (25), 1, 50 – 58.

Волошинова, М. О. (2014). Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках. (Автореферат дис. канд. філол. наук). ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка», Луганськ.

Гавадзин, О. Я. (2014). Динамічні процеси в одяговому назовництві Покуття. Ямгорів, 24 – 25, 243 – 263.

Гавадзин, О. Я. (2014). Назви одягу, взуття, головних уборів, прикрас Покуття: структура, семантика, ареалогія. (Дис. канд. філол. наук). ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», Івано-Франківськ.

Герман, К. (2008). Розвиток лексики українських говірок Буковини в ХХ столітті. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці, 428 – 429, 9 – 16.

Глуховцева, К. Д. (2005). Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ : Альма-матер.

Гримашевич, Г. І. (2011). Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педаго гічного університету, 6, 133 – 139.

Гриценко, П. (1994). Простір і час у лінгвістичній географії. Проблеми сучасної ареології. Київ : Наукова думка.

Ігнатенко, Д. А. (2016). Типологія форм і динаміка українських говірок півночі Молдови (Автореферат дис. канд. філол. наук). Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеса.

Клименко, Н. Ф. (2008). Динамічні процеси в сучасній українській лексиці. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго.

Костів, О. М. (2003). Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ) (Дис. канд. філол. наук). Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Львів.

Коць-Григорчук, Л. (2002). Лінгвістично-етнографічне дослідження українського діялектного простору. Нью-Йорк – Львів.

Лесюк, М. П. (2011). Динамічні процеси в говорах Прикарпаття. Мовозна вство, 4, 22 – 35.

Лисиченко, Л. А. (2009). Динамічні процеси в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць, 28, 100 – 105. Харків.

Марєєв, Д. (2013). «Атлас української мови» як база вивчення динаміки говірки. Волинь-Житомирщина, 24, 63 – 67.

Мартинова, Г. (2013). Асимілятивно-дисимілятивні зміни приголосних у середньонаддніпрянських говірках. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси,

Руснак, Н.О. (2016). Динаміка назв страв та напоїв у буковинських говір ках, 16 – 17, 38 – 47. Чернівці : Рута.

Тищенко, Л. М. (2002) Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок (Автореферат дис. канд. філол. наук), НАН України. Ін-т укр. мови, Київ.

Юсікова, О. (2005). Динаміка говірки як об’єкт дослідження. Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти, 97 – 101.

Ястремська, Т. О. (2015) Динаміка діалектних явищ у тексті. Діалекти в синхронії та діахронії : текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, 480 – 492.

REFERENCES

Abramian, Yu. V. (2011). Dynamika nominatsii tradytsiinoho silskoho vyrob- nytstva v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh [Dynamics of nominations of traditional rural production in Ukrainian eastern slogobian dialects]. (Master’s thesis). DZ «Luhan. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka», Luhansk. [in Ukrainian]

Bihusiak, M. V. (2015). Dynamika semantychnoi struktury nazv budivelnykh protsesiv, dii ta yikh vykonavtsiv u hovirkakh peredkarpatskoho arealu. [Dynamics of the semantic structure of names of building processes, actions and their performers in the dialects of the Carpathian region] Slovo, 2(30), 76 – 85. [in Ukrainian]

Bihusiak, M. (2015). Dynamichni protsesy v ahrarnomu dyskursi hovirok Prykarpattia [Dynamic processes in the agrarian discourse of the dialects of the Pre- carpathians]. Volyn – Zhytomyrshchyna, 26, 18 – 28. [in Ukrainian]

Borys, L. M. (2015). Dynamika tematychnoi hrupy leksyky yizhi ta napoiv u bukovynskykh hovirkakh [The dynamics of the thematic group of vocabulary of food and drink in Bukovynian dialects.]. (Master’s thesis). Chernivetskyi nats. un-t im. Yu. Fedkovycha, Chernivtsi. [in Ukrainian]

Vakulchuk, S. P. (2012). Do pytannia doslidzhennia dynamiky hovirok [To the question of studying the dynamics of dialects]. Linhvistyka, 1 (25), 50 – 58. [in Ukrainian]

Voloshynova, M. O. (2014). Dynamika tradytsiinoi predmetnoi leksyky v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh [Dynamics of traditional subject vo- cabulary in Ukrainian eastern slogobian dialects]. (Master’s thesis). DZ «Luhan. nats. un-t im. T. Shevchenka», Luhansk. [in Ukrainian]

Havadzyn, O. Ya. (2014). Dynamichni protsesy v odiahovomu nazovnytstvi Pokuttia [Dynamic processes in the clothing outlet Pokuttya]. Yamhoriv, 24 – 25, 243 – 263. [in Ukrainian]

Havadzyn, O. Ya. (2014). Nazvy odiahu, vzuttia, holovnykh uboriv, prykras Pokuttia: struktura, semantyka, arealohiia [Names of clothes, footwear, hats, deco- rations Pokuttya: structure, semantics, and areas]. (Dys. kand. filol. nauk). DVNZ «Prykarpat. nats. un-t im. Vasylia Stefanyka», Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Herman, K. (2008). Rozvytok leksyky ukrainskykh hovirok Bukovyny v XX stolitti [The development of the vocabulary of Ukrainian dialects of Bukovina in the twentieth century]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 428 – 429, 9 – 16. Chernivtsi. [in Ukrainian]

Hlukhovtseva, K. D. (2005). Dynamika ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok [The dynamics of Ukrainian eastern slogobian dialects]. Luhansk : Alma-ma ter. [in Ukrainian]

Hrymashevych, H. I. (2011). Dynamika leksyky odiahu v hovirkakh Seredno- ho Polissia [Dynamics of the vocabulary of clothes in the dialects of Middle Polissya]. Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho uni versytetu, 6, 133 – 139. [in Ukrainian]

Hrytsenko, P. (1994). Prostir i chas u linhvistychnii heohrafii [Space and time in linguistic geography]. Problemy suchasnoi areolohii. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Ihnatenko, D. A. (2016) Typolohiia form i dynamika ukrainskykh hovirok pivnochi Moldovy [Typology of forms and dynamics of Ukrainian dialects of northern Moldova]. (Master’s thesis). Odeskyi nats. un-t im. I. I. Mechnykova, Odesa. [in Ukrainian]

Klymenko, N. F. (2008). Dynamichni protsesy v suchasnii ukrainskii leksytsi [Dynamic processes in modern Ukrainian vocabulary]. Kyiv: Vydavnychyi Dim Dmytra Buraho. [in Ukrainian]

Kostiv, O. M. (2003) Dynamika i statyka v dialektnykh prostorovykh konstruktsiiakh (na materiali II tomu AUM) [Dynamics and statics in dialectal spatial constructions (on the material of the II so AUM)]. (Dys. kand. filol. nauk). Lvivskyi natsionalnyi un-t im. IvanaFranka, Lviv. [in Ukrainian]

Kots-Hryhorchuk, L. (2002). Linhvistychno-etnohrafichne doslidzhennia ukrainskoho diialektnoho prostoru [Linguistic and ethnographic study of the Ukrainian dialectal space]. Niu-York – Lviv. [in Ukrainian]

Lesiuk, M.P. (2011). Dynamichni protsesy v hovorakh Prykarpattia [Dynamic processes in the dialects of Prykarpattya]. Movoznavstvo,. 4, 22 – 35. [in Ukrainian]

Lysychenko, L. A. (2009). Dynamichni protsesy v ukrainskii movi kintsia ХХ – pochatku ХХ stolittia [Dynamic processes in the Ukrainian language of the late XX - early XXI century]. Linhvistychni doslidzhennia : zb. nauk, 28, 100 – 105. Kharkiv. [in Ukrainian]

Marieiev, D. (2013). «Atlas ukrainskoi movy» yak baza vyvchennia dynamiky hovirky [Atlas of the Ukrainian Language “as the basis for studying the dynamics of the dialect]. Volyn-Zhytomyrshchyna, 24, 63 – 67. [in Ukrainian]

Martynova, H. (2013). Asymiliatyvno-dysymiliatyvni zminy pryholosnykh u serednonaddniprianskykh hovirkakh [Assimilative-dissimilatory changes of conso- nants in the MiddleDniprian dialects]. Movoznavchyi visnyk: Zb. nauk. pr. Cherkaskyi nats. un-t im. B. Khmelnytskoho. Cherkasy, 16 – 17, 38 – 47. [in Ukrainian]

Rusnak, N.O. (2016). Dynamika nazv strav ta napoiv u bukovynskykh hovirka- kh [The dynamics of the names of dishes and drinks in the Bukovinian dialects]. Chernivtsi : Ruta. [in Ukrainian]

Tyshchenko, L. M. (2002) Strukturna orhanizatsiia y dynamika pobutovoi leksyky pivdennoslobozhanskykh hovirok [Structural organization and dynamics of the household vocabulary of the South-Slavic dialects]. (Master’s thesis), NAN Ukrainy. In-t ukr. movy, Kyiv. [in Ukrainian]

Yusikova, O. (2005). Dynamika hovirky yak obiekt doslidzhennia. [Dynam- ics of conversation as an object of research]. Dialektna leksyka: leksykolohichnyi, leksykohrafichnyi ta linhvoheohrafichnyi aspekty, 97 – 101. [in Ukrainian]

Yastremska, T. O. (2015) Dynamika dialektnykh yavyshch u teksti [Dynamics of dialect phenomena in the text. Dialects in synchronicity and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii. Kyiv, 480 – 492. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті