РІЗНОВИДИ СЕМАНТИЧНОГО СУБ’ЄКТА В ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ ТЕКСТІВ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ (НА ПРИКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕЗІЙ ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • Леся БЛИЗНЮК Український державний університет залізничного транспорту (Україна, Харків) , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241911

Ключові слова:

двокомпонетність структури речення; інтенція; семантичний суб’єкт; суб’єктно-предикатна структура судження; субстанційний компонент; екзистенційний компонент; формально-граматична двоскладність речення

Анотація

Мета статті – проаналізувати різновиди семантичного суб’єкта в односкладних реченнях поетичних творів (на прикладах українських поезій 50-х- 60-х рр. ХХ століття), дослідити його реалізацію в синтаксемах різних відмінків. Актуальність статті полягає в тому, що активна роль семантичного суб’єкта в поетичних текстах є доведеною багатьма вченими, але питання його різновидів та семантико-синтаксичної реалізації й досі залишається відкритим, що дає можливість для більш поглибленого дослідження цієї проблеми.

Завдання статті – проаналізувати різновиди семантичного суб’єкта в структурі односкладних речень на матеріалі деяких українських поетичних текстів, враховуючи особливу природу семантико-синтаксичної будови поетичного тексту. Досліджуваний матеріал – поетичний текст – підпорядковується всім правилам вживаної мови, але на нього накладаються нові, додаткові по відношенню до мови, обмеження: вимога дотримуватися певних метро-ритмічних норм, організованості на фонологічному, римовому, лексичному та ідейно-композиційному рівнях. Наголошено, що субєктність є невідємною ознакою поетичного твору, тому що вона детермінована самим актом комунікації.

Біографія автора

Леся БЛИЗНЮК, Український державний університет залізничного транспорту (Україна, Харків)

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри історії та  мовознавства

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бацевич, Ф. С. (2003). Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів : ЛНУ.

Воронина, Д. Д. (1976). О функции и значении семантического субъекта в строе русского предложения. Москва : МГУ.

Вихованець, І.Р., Городенська К.Г., & Русанівський В.М. (1983). Семантико-синтаксична структура речення. Київ : Наукова думка.

Кленина, А.В. (1989). Простое предложение в современном русском языке. Теория и упражнения. Москва : Наука.

Маринчак, В.А. (2003). Интенциональность в исследовании семантики художественного текста. Вісник ХНУ ім.В. Каразіна. Харків: ХНУ.

Распопов, И.П. (1981) Несколько замечаний о так называемой семантической структуре предложения. Вопросы языкознания. Москва : Наука.

Юрченко, В.С. (1997) Предложение и слово. Саратов : СПИ.

REFERENCES

Bacevich, F.S. (2003). Narysy z komunikatyvnoyi linhvistyky. [Essays on communicative linguistics]. L'vіv: LNU. [in Ukrainian]

Voronina, D.D. (1976). О funkcii i znachenii semanticheskogo sub"ekta v stroe russkogo predlozheniya [On the function and meaning of the semantic subject in the structure of the Russian sentence]. Moskva : MGU. [in Russian]

Vospitannik, I.R., Gorodenskaya K., & Rusanovskij V.M. (1983). Semantyko-syntaksychna struktura rechennya [Semantic-syntactic structure of the sentence]. Kiev : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Klenina, A.V. (1989). Prostoe predlozhenie v sovremennom russkom yazyke. [A simple sentence in modern Russian]. Teoriya i uprazhneniya. Moskva : Nauka. [in Russian]

Marinchak, V.A. (2003). Intencional'nost' v issledovanii semantiki hudozhestvennogo teksta. [Intentionality in the study of the semantics of an artistic text]. Vestnik HNU im.V. Karazina. Khar'kov : HNU. [in Ukrainian]

Raspopov, I.P. (1981). Neskol'ko zamechanij o tak nazyvaemoe semanticheskoj strukture predlozheniya. Voprosy yazykoznaniya. Moskva : Nauka. [in Russian]

Yurchenko, V.S. (1997). Predlozhenie i slovo [Suggestion and word]. Saratov : SPI. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті