КОНЦЕПТИ «СВОЄ» Й «ЧУЖЕ» В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ КІНЦЯ ХІХ СТ.: ВІЗІЯ МИКОЛИ ВОРОНОГО

Автор(и)

  • Василь ЗВАРИЧ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Анна ІВАНОЧКО Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241896

Ключові слова:

драма; Миколи Вороний; театр; характер; драматургія; репертуар

Анотація

У статті   простежено  вплив власного акторського та режисерського досвіду  Миколи Вороного на його  театральну та літературознавчу практику, конкретизовано концептуальність поглядів українського письменника на природу драми, її еволюцію та національно-історичну зумовленість,  конкретизовано основні принципи  Миколи Вороного-театрознавця, літературознавця,  з’ясовано  новаторські аспекти його театральної критики.

Біографії авторів

Василь ЗВАРИЧ, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,  доцент  кафедри  світової літератури та славістики

Анна ІВАНОЧКО, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,  доцент  кафедри  світової літератури та славістики

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Білецький, О. (1965). Зібрання творів у 5-томах. (Т. 2.), 596 – 624. Київ : Наукова думка.

Вервес, Г. (1996). Микола Вороний. Вороний М.К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика, 5 – 30. Київ : Наукова думка.

Вороний, М. (1996). Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. Київ : Наукова думка.

Лесик, В. (1994.) Поетична спадщина Миколи Вороного. Дивослово, 12, 5–8.

Малютіна, Н. (2006) Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки. Одеса : Астропринт.

Погребенник, В. (2005) Микола Вороний. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : у 2 кн. (Кн. ІІ). 284 – 314. Київ : Либідь.

Ткаченко. О. (2005). Актуальні аспекти театральної критики Миколи Вороного в руслі світового літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Література. Театр. Суспільство: збірник наукових праць, 120–123. Херсон : Айпалет.

Ткаченко, О. (2005). Урбаністичні мотиви у циклі Миколи Вороного «Співи старого міста» у світлі поезії Поля Верлена. Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. Х: Лінгвістика і літературознавство, С. 276 – 280. Київ : Знання України.

Шевель Т. О. (2016). Місце драматургії й театру в житі й творчості М.Вороного. Молодий вчений, 4 (31), 435 – 438.

Шевель Т. О. (2014). Синтез національних та світових літературних традицій у доробку Миколи Вороного: автореферат дисертації ... канд. філол. наук: 10.01.01. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ.

Шевель Т. О. (2010). Проблема рецептивної естетики і поетики у доробку М. Вороного. Гуманітарна освіта в технічних вищих навч. закладах: зб. наук. праць Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, 21, 294–307.

REFERENCES

Biletskyi, O. (1965). Zibrannia tvoriv u 5-tomakh. [Collection of works in 5 volumes]. (T.2.), 596 – 624. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Verves, H. (1996). Mykola Voronyi. [Mykola Voronyi]. Voronyi M.K. Poezii. Pereklady. Krytyka. Publitsystyka, 5 – 30. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Voronyi, M. (1996). Poezii. Pereklady. Krytyka. Publitsystyka. [Poetry. Translations. Criticism. Journalism]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian]

Lesyk, V. (1994.) Poetychna spadshchyna Mykoly Voronoho [Poetic heritage of Nikolai Voronoi]. Dyvoslovo, 12, 5–8. [in Ukrainian]

Maliutina, N. (2006) Ukrainska dramaturhiia kintsia ХІХ – pochatku ХХ stolittia : aspekty rodo-zhanrovoi dynamiky. [Ukrainian drama of the late XIX - early XX century: aspects of gender and genre dynamics]. Odesa : Astroprynt. [in Ukrainian]

Pohrebennyk, V. (2005) Mykola Voronyi. [Mykola Voronyi]. Istoriia ukrainskoi literatury kintsia ХІХ – pochatku ХХ st.: u 2 kn. (Kn. II), 284–314. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian]

Tkachenko, O. (2005). Aktualni aspekty teatralnoi krytyky Mykoly Voronoho v rusli svitovoho literaturnoho protsesu kintsia ХIХ – pochatku ХХ st. [Actual aspects of theatrical criticism of Mykola Voronoi in line with the world literary process of the late XIX – early XX centuries]. Literatura. Teatr. Suspilstvo: zbirnyk naukovykh prats, 120 – 123. Kherson : Aipalet. [in Ukrainian]

Tkachenko, O. (2005). Urbanistychni motyvy u tsykli Mykoly Voronoho «Spivy staroho mista» u svitli poezii Polia Verlena. [Urban motifs in Mykola Vorony's cycle "Singing of the Old Town" in the light of Paul Verlaine's poetry]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii: mizhvuz zb. nauk. st. Х: Linhvistyka i literaturoznavstvo, 276 – 280. Kyiv : Znannia Ukrainy. [in Ukrainian]

Shevel, T.O. (2016). Mistse dramaturhii y teatru v zhyti y tvorchosti M.Voronoho. [The place of drama and theater in the life and work of M. Voronoi]. Molodyi vchenyi, 4 (31), 435 – 438. [in Ukrainian]

Shevel T. O. (2014). Syntez natsionalnykh ta svitovykh literaturnykh tradytsii u dorobku Mykoly Voronoho: avtoreferat dysertatsii ... kand. filol. nauk: 10.01.01. [Synthesis of national and world literary traditions in the works of Nikolai Voronoi]. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv. [in Ukrainian]

Shevel, T. O. (2010). Problema retseptyvnoi estetyky i poetyky u dorobku M. Voronoho. [The problem of receptive aesthetics and poetics in the work of M. Voronoi]. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navch. zakladakh: zb. nauk. prats Humanitarnoho instytutu Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, 21, 294–307. Kyiv. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті