УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС 20-ХРОКІВ:ПОГЛЯД ЗАХОДУ

Автор(и)

  • Марія ЧОБАНЮК Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241895

Ключові слова:

національна культура; футуризм; авангард; текст; авангардизм; період; періодизація.

Анотація

Стаття присвячена актуальній для сучасного літературознавства проблемі вивчення праць західних україністів. У роботі відзначається, що доробок та досвід західного українознавства недостатньо вивчений у вітчизняній науці про літературу. Аналіз праць заокеанських літературознавців-україністів, пов’язаний з історією вітчизняної  літератури ХХ століття. Мова йде про український ренесанс двадцятих років. Автор має на меті оцінити та проаналізувати вклад відомого науковця  Олега Ільницького (Канада) в осмисленні специфіки українського футуризму.

У дослідженні зазначено, що велика кількість літературного доробку цього періоду було вилучено з усіх друкованих після 30-х років антологій літератури, а твори визначних письменників, які були репресовані режимом Сталіна, надійшли до так званих спецфондів. Зрозуміло, що ці літературні надбання неможливо було вивчати в радянському літературознавстві, а їхні імена і твори згадувалися лише як взірці буржуазно-національної ідеології в літературі.

На нашу думку, література футуризму творилася в контексті багатьох мистецтв. У дослідженні відзначено, що український футуризм дебютував тоді, коли українське суспільство ставило перед собою питання про те, якою має бути нова національна культурна норма. Науковці, вивчаючи цей період, дійшли до висновку, що поряд із авангардом, тріумфуваним у Москві й Санкт-Петербурзі, в Україні існував свій авангард, який свідомо захищав власні національні особливості. Зосереджений переважно в Києві та Харкові, він не став належним об’єктом  зацікавлення Заходу, і був сприйнятим як  «російський» чи «радянський», а не власне український.

Біографія автора

Марія ЧОБАНЮК, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гром’як, Р. (1997). Еміграція і художня література: грані, проблеми і аспекти дослідження. Давнє і сучасне.Тернопіль.

Ільницький, О. (1995). Відлучення від футуризму. Слово і Час, 9, 39 – 43.

Ільницький, О. (2003). Український футуризм (1914 – 1930). Львів : Літопис.

Скорина, Л. (2002). Література та літературознавство українського зарубіжжя. Черкаси.

Пахльовська, О. (2002). «Україна – діаспора» сьогодні: криза і перспектива, 51. Київ.

Погребенник, Ф. (1990). Ільницький Олег Степанович. Українська літературна енциклопедія. (Т. 2). Київ : «КМ Академія».

Чобанюк, М. (2019). Співвідношення мистецтва слова та науки як літературознавчий синтез. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 151 – 158. Дрогобич : Посвіт.

Шкандрій, М. (1993). Український прозовий авангард 20-х. Слово і Час, 8, 51 – 57.

Шкандрій, М. (1995). Модернізм, авангард і естетика Михайла Бойчука. Сучасність, 9, 137 – 139.

REFERENCES

Hromʺyak, R. (1997). Emihratsiya i khudozhnya literatura: hrani, problemy i aspekty doslidzhennya. Davnye i suchasne. [Emigration and fiction: facets, problems and aspects of research. Ancient and modern]. Ternopilʹ. [in Ukrainian]

Ilʹnytsʹkyy, O. (1995). Vidluchennya vid futuryzmu [Weaning from futurism]. Slovo i Chas, 9, 39 – 43. [in Ukrainian]

Ilʹnytsʹkyy, O. (2003).Ukrayinsʹkyy futuryzm (1914 – 1930). [Ukrainian futurism (1914 – 1930)]. Lʹviv : Litipys. [in Ukrainian]

Skoryna, L. (2002). Literatura ta literaturoznavstvo ukrayinsʹkoho zarubizhzhya [Literature and literary criticism of Ukrainian abroad]. Cherkasy. [in Ukrainian]

Pakhlʹovsʹka, O. (2002). «Ukrayina – diaspora» sʹohodni: kryza i perspektyva, 51. ["Ukraine – Diaspora" today: crisis and prospects]. Kyiv : «KM Akademia». [in Ukrainian]

Pohrebennyk, F. (1990). Ilʹnytsʹkyy Oleh Stepanovych [Ilnytsky Oleg Stepanovych]. Kyiv : «KM Akademia». [in Ukrainian]

Chobanyuk, M. (2019). Spivvidnoshennya mystetstva slova ta nauky yak literaturoznavchyy syntez [The relationship between the art of speech and science as a literary synthesis]. Ridne slovo v etnokulʹturnomu vymiri, 151 – 158. [in Ukrainian]

Shkandriy, M. (1993). Ukrayinsʹkyy prozovyy avanhard 20-kh [Ukrainian prose avant-garde of the 20 s]. Slovo i Chas, 8, 51 – 57. [in Ukrainian]

Shkandriy, M. (1995). Modernizm, avanhard i estetyka Mykhayla Boychuka [Modernism, avant-garde and aesthetics of Mikhail Boychuk]. Suchasnistʹ 9, 137 – 139. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті