ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГРИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Оксана ПАВЛІШАК Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
  • Оксана ГУТИРЯК Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241872

Ключові слова:

театральна педагогіка; метод театральної гри; іноземні мови; комунікативна компетентність; міжкультурна компетентність

Анотація

У статті проаналізовано європейський досвід використання методу театральної гри в навчанні іноземних мов та формуванні міжкультурної комунікативної компетентності. Висвітлено теоретичні та практичні підходи до застосування метду театральної гри в умовах процесу навчання й виховання студентів ЗВО під час занять з іноземної мови. На основі аналізу праць видатних зарубіжних науковців проаналізовано становлення й розвиток методу театральної педагогіки  в педагогічній науці, визначено головні засади, що лягли в його основу та дали можливість широкого застосування у практиці. Виявлено основні функції методу  театральної гри (освітньо-виховна, дидактична, терапевтична). Визначено його основні аспекти на заняттях з іноземної мови.

Наголошено, що театральна гра  як метод навчання часто використовується прихильниками інтерактивних та сучасних методів навчання іноземних мов, які пристосовують цілі, знання, уміння, методи навчання до індивідуальних потреб особистості. Підкреслено, що використання методу театральної гри, як показує досвід зарубіжних країн, на лабораторних та практичних заняттях позитивно впливає на розвиток загальних та індивідуальних компетенцій студентів і допомагає їм краще опанувати комунікативні навички іноземної мови та формує низку вмінь. Постульовано, що в контексті навчання іноземної мови за допомогою естетичного переживання та психосоціального досвіду метод театральної гри в допомагає легко, спонтанно і природно набути педагогічних знань, знань з іноземної мови та досягти самостійності в діяльності, а також навчитися прийомів рефлексивної діяльності.

У статті акцентовано увагу на можливості застосовування методу театральної гри як одного із ефективних методів у формуванні іншомовних комунікативних компетентностей і може застосовуватися як один із методів впливу на їх розвиток  у навчальному закладі.

Біографії авторів

Оксана ПАВЛІШАК, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації 

Оксана ГУТИРЯК, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Завгородня, Т. (2009). Складові педагогічної компетентності майбутнього учителя: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсонський державний ун-т, 51, 228 – 233. Херсон.

Лучкевич, В. (2017). Використання методу театралізації при вивченні французької мови (на основі аналізу підручника Écho А1). Молодь і ринок, 11 (154), 117 – 121.

Павлішак, О., Гутиряк, О. (2019). Інформаційно-комунікаційні технології у проектній діяльності студентів закладів вищої освіти на заняттях з іноземної мови : Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць, 175 – 184. Дрогобич : Посвіт.

Пантелеймонова-Плакса, І. (2008). Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови. Англійська мова та література, 24, 17 – 23.

Путятін, Г. (2004). Комунікативний підхід у вивченні англійської мови. Англійська мова та література, 32, 2 – 6.

Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ : ВД «ЕКМО».

Robinson, S. (1995). Drama and Personal, Social and Moral Education. Birmingham : CSS Birmingham City Counsil, Education Departement.

Hess. (2001). Der Bologna-Prozess: Die europäische Perspektive. Wien.

Lauermann, K. (2003). Sozialpädagogik in Österreich. Perspektiven in Theorie und Praxis.

Ruping, B. (1991). Gebraucht das Theater. Die Vorschläge von Augusto Boal. Erfahrungen, Varianten, Kritik: Lingen-Remscheid.

REFERENCES

Zavhorodnia T. (2009). Skladovi pedahohichnoi kompetentnosti maibutnoho uchytelia [Future teachers' components of pedagogical competence]: zb. nauk. prats. Pedahohichni nauky. Khersonskyi derzhavnyi un-t. Kherson, 51, 228–233. [in Ukrainian]

Luchkevych, V. (2017). Vykorystannia metodu teatralizatsii pry vyvchenni frantsuzkoi movy (na osnovi analizu pidruchnyka Écho А1). [Using method of theater in teaching French (analysis of Student BookÉcho А1.)]. Molod i rynok, 11 (154), 117– 21. [in Ukrainian]

Pavlishak, O., Hutyriak, O. (2019). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii u proektnii diialnosti studentiv zakladiv vyshchoi osvity na zaniattiakh z inozemnoi movy. [Information and communication technologies as a means of project activity of high school students in foreign language classes]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri: zbirnyk naukovykh prats, 175 – 184. Drohobych : Posvit. [in Ukrainian]

Panteleimonova-Plaksa, I. (2008) Efektyvnist vykorystannia interaktyvnykh ta proektnykh tekhnolohii na urokakh anhliiskoi movy. [Efficiency of using interactive and project technologies at Engish classes]. Anhliiska mova ta literature, 24, 17 – 23. [in Ukrainian]

Putiatin, H. (2004) Komunikatyvnyi pidkhid u vyvchenni anhliiskoi movy. [Communicative approach to teaching English language]. Anhliiska mova ta literature, 32, 2 – 6. [in Ukrainian]

Sysoieva, S.O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh. [Interactive adult learning technologies]. Kyiv : VD «EKMO». [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті