КОМУНІКАТИВНІ МАНІПУЛЯТИВНІ ТАКТИКИ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Христина Думич Національний університет «Львівська Політехніка», Україна
  • Соломія Альбота Національний університет «Львівська Політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241853

Ключові слова:

мовна стратегія; маніпуляція; тактика маніпуляції; маніпулятивний вплив; маніпулятивні технології; свідомість; маніпулювання свідомістю

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі маніпуляцій, яка кожного дня набирає нових обертів. У статті розглядається проблема маніпуляцій у міжособистісному спілкуванні на основі аналізу різної літератури. Аналіз робіт у цій галузі дозволяє визначити основні види маніпулятивних прийомів, які використовуються в дискусіях. Ця точка зору цікавить фахівців із соціальної психології щодо чіткого розмежування, де існує соціальний тиск, а де безпосередній контакт. Тема маніпуляцій суспільною свідомістю сьогодні активно обговорюється серед широкої громадськості, дедалі більше стає предметом бурхливих наукових дискусій та гострих журналістських суперечок.

Процес підготовки та маніпулювання людською та колективною свідомістю означає велику роль у впливі на емоційний стан, мотивацію, правильне мислення з метою зміни моделі поведінки конкретної цільової аудиторії, що в свою чергу підсилює негативний психологічний вплив. Хабарництво, шантаж і загроза вбивством давно використовуються як способи маніпулювання свідомістю людини чи, наприклад, конкретної групи людей.

Маніпулювання соціальними настроями, досягнення конкретних цілей і завдань є важливим для політиків. Керуючись цими почуттями, політичні діячі, як правило, використовують великий запас мовних тактик впливу. Доведено, що в політичній маніпуляції значну роль відіграє імідж та авторитет особистості. До прийомів маніпуляцій вдається той, хто бажає панувати над іншим. Це яскраво простежується в політичній маніпуляції. Теперішня нестабільність України та гібридна війна з нашою країною роблять це питання предметом особливої уваги. Ці фактори особливо сприяють активному міжнародному обговоренню цієї ситуації. Мовні тактики та стратегії є невід'ємною частиною переговорів та нарад, тому необхідність забезпечення ефективної міжкультурної комунікації підтверджує актуальність теми дослідження.

Біографії авторів

Христина Думич, Національний університет «Львівська Політехніка»

магістр кафедри прикладної лінгвістики

Соломія Альбота, Національний університет «Львівська Політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Альбота, С. М. (2019). Лінгвістична маніпуляція: поняття та типи. Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 16, 5 – 8.

Альбота, С. М. (2018). Лінгвістичні особливості маніпулятивних дій у комунікації. Інформація, комунікація, суспільство: Матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції. ІКС, 206 – 207.

Бацевич, Ф. С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ.

Бєлова, А. Д. (2004). Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики. Мовні і концептуальні картини світу,10, 1 – 18.

Дейк, Т.А. ван. (1989). Язык, Познание. Коммуникация. Москва.

Деренчук, Н. В. (2012). Особливості формування маніпулятивної стратегії в українському політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 38. 357 – 364.

Кочкин, М. Ю. (2002). О манипуляции в современном политическом дискурсе. Межвузовский сборник научных трудов, 3, 18 – 22. URL : www. tpl 1999.narod.ru/webstudl/sborniks.

Левченко, Л. О. (2001). Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації. Людина і політика, 2, 103 – 108.

Одинцов, В. В., Кожин, А. Н. и др. (1982). Композиционные типы речи. Функциональные типы русской речи, 130–210.

Основи теорії мовної комунікації. Комунікативні стратегії і тактики. URL : http://info-library.com/content/1455_Komynikativni_strategii_i_taktiki.html

Петрик, В. М., Присяжнюк, М. М., Компанцева, Л. Ф. та ін. (2011). Сугестивні технології маніпулятивного впливу. Київ.

Різун, В. В., Непийвода, Н. Ф., Корнєєв, В. М. (2005). Лінгвістика впливу: монографія. Київ.

Руда, О. (2012). Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія. Київ.

Albota, S. (2020). Linguistic and Psychological Features of the Reddit News Post. In IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT, 1, 295 – 299.

REFERENCES

Albota, S. M. (2019). Linhvistychna manipuliatsiia: poniattia ta typy [Linguistic manipulation: concepts and types]. Aktualni problemy filolohii ta perekladoznavstva, 16, 5 – 8. [in Ukrainian]

Albota, S. M. (2018). Linhvistychni osoblyvosti manipuliatyvnykh dii u komunikatsii [Linguistic features of manipulative actions in communication]. Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo: Materialy 7-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii IKS, 206 – 207. [in Ukrainian]

Batsevych, F. S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Fundamentals of communicative linguistics]. Kyiv. [in Ukrainian]

Bielova, A. D. (2004). Komunikatyvni stratehii i taktyky: problemy systematyky [Communicative strategies and tactics: problems of taxonomy]. Movni i kontseptualni kartyny svitu,10, 1 – 18.

Deik, T. A. van. (1989). Yazyk. Poznanye. Kommunykatsyia. [Language. Cognition. Communication]. Moskva. [in Russian]

Derenchuk, N. V. (2012). Osoblyvosti formuvannia manipuliatyvnoi stratehii v ukrainskomu politychnomu dyskursi [Features of the formation of manipulative strategy in the Ukrainian political discourse]. Problemy humanitarnykh nauk. Filolohiia, 38, 357 – 364. [in Ukrainian]

Kochkyn, M. Yu. (2002). O manypuliatsyy v sovremennom polytycheskom dyskurse [On manipulation in contemporary political discourse]. Mezhvuzovskyi sbornyk nauchnykh trudov, 3, 18 – 22. URL : www. tpl 1999.narod.ru/webstudl/sborniks. [in Russian]

Levchenko, L. O. (2001). Psykholohichni osoblyvosti diialnosti zasobiv masovoi informatsii [Psychological features of mass media activity]. Liudyna i polityka, 2. С. 103 – 108. [in Ukrainian]

Odyntsov, V. V., Kozhyn, A. N. y dr. (1982). Kompozytsyonnыe typy rechy [Compositional types of speech]. Funktsyonalnыe typy russkoi rechy, 130 – 210. [in Russian]

Osnovy teorii movnoi komunikatsii [Fundamentals of the theory of language communication]. Komunikatyvni stratehii i taktyky. URL : http://info-library.com/content/1455_Komynikativni_strategii_i_taktiki.html [in Ukrainian]

Petryk, V. M., Prysiazhniuk, M. M., Kompantseva, L. F. ta in. (2011). Suhestyvni tekhnolohii manipuliatyvnoho vplyvu [Suggestive technologies of manipulative influence]. Kyiv. [in Ukrainian]

Rizun, V. V., Nepyivoda, N. F., Kornieiev, V. M. (2005). Linhvistyka vplyvu: monohrafiia [Linguistics of influence]. Kyiv. [in Ukrainian]

Ruda, O. (2012). Movne pytannia yak obiekt manipuliatyvnykh stratehii u suchasnomu ukrainskomu politychnomu dyskursi: monohrafiia [The language issue as an object of manipulative strategies in modern Ukrainian political discourse]. Kyiv. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті