ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВНИКА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Леся Лужецька Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка , Україна
  • Лілія Лушпинська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241446

Ключові слова:

прислівник; мовна особистість; мовленнєві уміння; комунікативно-діяльнісний підхід; синоніми; мовленнєвий розвиток; лінгвістична компетенція

Анотація

У статті йдеться про особливості вивчення прислівника в початковій школі; обгрунтовано доцільність використання комунікативно-діяльнісного підходу до роботи над цією частиною мови; зазначено, що робота над прислівником має бути спрямованою на вироблення в учнів умінь послуговуватися прислівниками у власному мовленні, тобто оволодіння теоретичними відомостями про цю частину мови має бути підпорядковане мовленнєвому розвитку молодших школярів; наголошено на необхідності використання зв’язних текстів під час роботи над прислівником; підкреслено роль прислівників-синонімів у збагаченні словникового запасу учнів та в удосконаленні культури мовлення.

Біографії авторів

Леся Лужецька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Лілія Лушпинська, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

Посилання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вашуленко, М. (Ред). (2010). Методика навчання української мови в початковій школі. Київ : Літера ЛТД.

Вашуленко, М.С. (2006). Українська мова і мовлення в початковій школі. Київ : Освіта.

Дорош, Г. (2004). Інноваційні підходи до вивчення прислівника у початковій школі. Освіта, 46,11.

Дорошенко, С. (Ред). (1992). Методика викладання української мови. Київ : Вища школа.

Зубков, М. (2004). Українська мова: Універсальний довідник. Харків : ВД «Школа».

Лужецька Л. (2007). Вивчайте, діти, рідну мову! Дрогобич : Посвіт.

Пентилюк, М. (1999). Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови. Українська мова і література в школі, 3, 8 – 10.

Плющ, М. (Ред.). (1994). Сучасна українська літературна мова. Київ: «Вища школа».

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 та 3-4 класи. (2019). Київ : Світоч.

Шелехова, Г. (1998). Сучасні підходи до навчання рідної мови в загальноосвітній середній школі. Українська мова і література в школі, 1, 2 – 5.

RFEERENCES

Vashulenko, M. (Eds.). (2010). Metodyka navchannia ukrainskoi movy v pochatkovii shkoli [Methodology of teaching the Ukrainian language in elementary school]. Kyiv : Litera LTD. [in Ukrainian]

Vashulenko, M. S. (2006). Ukrainska mova i movlennia v pochatkovii shkoli [Ukrainian language and speech in elementary school]. Kyiv : Osvita. [in Ukrainian]

Dorosh, H. (2004). Innovatsiini pidkhody do vyvchennia pryslivnyka u pochatkovii shkoli [Innovative approaches to the study of adverb in elementary school].Osvita, 46, 11. [in Ukrainian]

Doroshenko, S. (Eds.). (1992). Metodyka vykladannia ukrainskoi movy [Methodology of teaching Ukrainian language]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian]

Zubkov, M. (2004). Ukrainska mova: Universalnyi dovidnyk [Ukrainian langusge: Universal reference book]. Kharkiv: VD «Shkola». [in Ukrainian]

Lushetska L. (2007). Vyvchaite, dity, ridnu movu! [Study children a native language]. Drohobych : Posvit. [in Ukrainian]

Pentyliuk, M. (1999). Naukovi zasady komunikatyvnoi spriamovanosti u navchanni ridnoi movy [Scientific principles of communicative orientation in teaching native language]. Ukrainska mova і literatura v shkoli, 3, 8 – 10. [in Ukrainian]

Pliushch, M. (Eds.). (1994). Suchasna ukrainska literaturna mova [Modern Ukrainian literary language]. Kyiv : Vyshcha shkola. [in Ukrainian]

Typovi osvithi prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity: 1-2 ta 3-4 klasy. (2019). [Typical educational programs for institutions of general secondary education]. Kyiv : Svitoch. [in Ukrainian]

Shelekhova, H. (1998). Suchasni pidkhody do navchannia ridnoi movy v zahalnoosvitnii serednii shkoli [Modern approaches to teaching native language in a secondary school of general subjects]. Ukrainska mova i literatura v shkoli, 1, 2 – 5. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-13

Номер

Розділ

Статті